Domino (Pelmanism) - matematika

Jméno:Mgr. Zina Boháčová
Škola:Gymnázium a SOŠ Jaroměř
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:matematika
Název aktivity:Domino (Pelmanism)
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák aktivizuje pojmy související s probranou látkou z planimetrie.
Jazykové cíle
Žák aktivizuje slovní zásobou z oblasti planimetrie (např. paralel line, circle, axis). Žák si upevní správnou výslovnost daných termínů a přečte je foneticky správně.
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení do hry. Kompetence sociální: žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
Pomůcky
Pracovní listy, nůžky, interaktivní tabule (IWB)Pracovní postup aktivity


1. Učitel/ka promítne pracovní list na interaktivní tabuli a žáci přečtou slovní zásobu se správnou výslovností.

2. Učitel/ka stejný pracovní list rozdá a žáci ve dvojicích list rozstříhají.

3. S rozstříhanými kartičkami si žáci zahrají domino.

4. Žáci rozstříhají hrací kartičky na poloviny.

5. S novými kartičkami si děti zahrají pexeso.

Klíč: Na nerozstříhaném pracovním listě k sobě patří dvojice obrázek - slovo vedle sebe v řádku.

Použitá literatura, zdroje: http://www.mathsisfun.com/geometry/plane-geometry.html

Rady / tipy z praxe: Šablony nahrány, viz. "Pracovní postup aktivity" Možno prodloužit na další část hodiny jako soutěž (případně o drobné ceny).Pracovní postup pro žáky


Předmět:matematika
Název aktivity:Pelmanism
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Work in pairs:
1. Read the words aloud. Make sure your pronunciation is correct.
2. Cut the cards.
3. Play the game Domino.
4. Cut the cards in halves again and play the game Pelmanism.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2