Míchání barev - výtvarná výchova

Jméno:Mgr. Milena Coufalová
Škola:ZŠ Sv. Čecha Choceň
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Míchání barev
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s možností míchání barev pomocí základních barev.
Jazykové cíle
Žák si zopakuje a aktivizuje slovní zásobu, např.: autumn, leaf; Žák aktivně používá stupňování přídavných jmen a vazbu ...than...
Kompetence
Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu; naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim a vhodně na ně reaguje.
Pomůcky
Skutečné předměty, vizuální pomůcky, magnety, palety, štětce, temperové barvy (červená, žlutá, modrá), čtvrtky, barevné papíry, lepidlo, nůžky, řezací nože.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Pracovní postup aktivity


1. Motivace - na stole leží skutečné předměty (jablka, ořechy, deštník, listy); žáci odpovídají, co mají tyto předměty společného. AUTUMN.

2. Žáci navrhují a doplňují další slova, která jsou s tímto ročním obdobím společná.

3. Žáci si doplní méně známá slova podle obrázků na tabuli.

4. Ve skupině žáci napíší alespoň 5 přídavných jmen spojených s ročním obdobím podzim.

5. Žáci porovnávají obrázky ročních období s využitím vazby -than- (krátká x dlouhá přídavná jména).

6. Žáci odhadují novou slovní zásobu z obrázků (primary, secondary and tertiary) a jak barvy vznikají.

Klíč:

Použitá literatura, zdroje: Staré kalendáře s motivy ročních období, vlastní materiály.
Pracovní postup pro žáky


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Míchání barev
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Can you name these things on the desk?
2. In what part of the year can you use or find these things? (autumn)
3. Can you match the pictures on the board with the words?
4. What adjectives can you connect with autumn? Write 5 in each group.
5. Compare autumn with other seasons.
6. I have three new words - primary, secondary and tertiary. Do you know how to make orange (from red and yellow) or brown (from red and green)? What colours are primary (red, yellow)? Secondary? (orange). Tertiary (brown)?