Dotazník: Where were you on your holiday? - český jazyk

Jméno:Jana Vahalíková
Škola:ZŠ a MŠ Ostrava - Proskovice
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:český jazyk
Název aktivity:Dotazník: Where were you on your holiday?
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:více vyučovacích hodinCíle aktivity


Obsahové cíle
Čj: Žák ví, co je dotazník; provede dotazníkové šetření, prezentuje zjištěné výsledky svým spolužákům. M: Žák vytvoří tabulku, zpracuje výsledky dotazníku a následně i jednoduchý graf se zjištěnými údaji IT: Žák pomocí IT technologií v programu MS Power Point vytvoří stránku prezentace, kterou vhodně doplní obrázky, jež vyhledá pomocí internetového vyhledavače.
Jazykové cíle
Žák aktivizuje a osvojuje si slovní zásobu z okruhu Holiday a uvědoměle ji používá v otázkách a odpovědích. Klíčová slova: abroad, sea,mountains, forest, aquapark, ZOO, cinema. Žák se seznámí a používá tvary slovesa to be v minulém čase – was, were v kladu,záporu, otázce pro 1.os.č.j. a 2.os.č.j. a mn. - např. Were you in the camp? Yes, I was. No, I wasn´t; 8 pupils were in the camp, 8 pupils weren´t in the camp. apod.
Kompetence
Kompetence k řešení problémů: žák navrhuje vhodné strategie pro provedení dotazníkového šetření. Kompetence pracovní: žák ke své práci využívá IT technologie. Kompetence občanské: žák účinně spolupracuje ve skupině podle zadaných pokynů, umí přidělit a přijmout role. Kompetence komunikativní: žák naslouchá spolužákům.
Pomůcky
tabule, obrázky, např. flashcards k Chit Chat 1,2; obrázky z časopisů podlepené kartonem; psaná forma osvojované slovní zásoby; kartičky s otázkami pro dotazník, pokyny pro skupinovou práci; karty s nápisy Yes, I was.; No, I wasn´t; počítač na skupinu (2 – 4 žáci), připojení k internetu, překladové slovníky
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


I. Cíl hodiny – anketa „Where were you on your holiday?“ Kde jsi byl o prázdninách?

II. Motivace – Představ si své letošní holiday – kde jsi byl(a), s kým jsi byl(a), co jsi dělal(a), jak ses cítil(a), vzpomeň si na nejhezčí chvíli. Udrž si chvíli tuto vzpomínku.
T: Close your eyes and imagine you holiday. Open your eyes.

III. Slovní zásoba z okruhu holiday.(sea, abroad, mountains, forest, cinema, Zoo, aquapark, camp)
Otázka: „ Where were you on your holiday?“
Odpověď: „I was in the mountains.“ apod.

1.Vyvození nové slovní zásoby – rozhovor U - Ž
Učitel se ptá česky žáků, kde byli o prázdninách. Jejich odpovědi, kde použijí slovo z osvojované slovní zásoby přeloží do Aj, ukáže k němu obrázek, děti opakují anglicky (ty má učitel rozloženy např. na stole)

2.Přiřazování obrázků k jejich názvům
Na tabuli jsou připevněny kartičky s názvy obrázků, žáci k nim přiřazují obrázky.
T: Match pictures and words. Žáci přiřazují slova k obrázkům;
- doporučuji si je přeložit, aby žáci měli jasno, co přesně které slovíčko znamená.

3. Použití slovní zásoby ve větách
T: Where were you on your holiday? učitel vede žáky k odpovědi: I was in the mountains apod.

4. Házení míčku
Činnost je obdobná jako v bodě 3, otázku však pokládají žáci a míček hodí tomu žákovi, který odpovídá.
T: Your questions, please, throw the ball to your friend. Answer the question etc.

IV. Otázka: Were you in the mountains? Odpověď: Yes, I was. No, I wasn´t.
1. vyvození – rozhovor U - Ž
T: Were you in the mountains? Yes or no? Žák odpoví. Učitel vysvětlí, že anglicky mluvící používají tkz. short answer: Yes, I was. No, I wasn´t.

2.Ping pong - game
Žáci stojí uprostřed třídy. Na jedné straně je cedulka Yes, I was. na druhé No, I wasn´t. Učitel vysvětlí česky, že řekne otázku, pokud žákova odpověď je ano, jdou k cedulce zadaným způsobem.
T: Were you in the forest on your holiday? Go (run, jump, go and clap your hands, jump and touch your ears, apod)

3.Answering game
Polovina žáků má kartičky (každý jednu) s procvičovanými dotazníkovými (anketními) otázkami - viz vložený soubor. Najdou si spolužáka bez kartičky, položí mu otázku. Ten na otázku odpoví, vezme si kartičku s otázkou a hledá někoho, kdo nemá kartičku.
T: Stop, read the question and answer. Sit down on your place.

V. Dotazník (Anketa) – questionnaire – kooperace ve skupinách
1.Ujasnění si, co je to anketa – rozhovor U-Ž

2.Rozdělení do skupin (čtyřčlenných)

3.Vysvětlení práce – pokyny pro práci ve skupině žáci dostanou natištěné na papíru do každé skupiny - viz vložený soubor

VI. Vytvoření jedné společné prezentace - žáci prostřednictvím e-mailu pošlou svou vytvořenou stránku na jednu adresu a schopný žák (popř. učitel) vytvoří jednu společnou prezentaci.

VI. Prezentace výsledků ankety - žáci si připraví prezentaci svých výsledků za pomoci učitele a pak je prezentují (u nás pomocí dataprojektoru, mikrofonu). Pro spolužáky ve třídě je celá prezentace v angličtině - ústní i elektronická forma.- viz VZOR - ppt prezentace

VII. Hodnocení, sebehodnocení, závěr
Návrh hodnocení: Žáci provedou po prezentaci skupiny své krátké ústní sebehodnocení, ostatní skupiny je pak hodnotí dle daných kritérií (na tabuli), na závěr učitel, pokud něco ještě nebylo řečeno. Kritéria: - celkový dojem - ústní projev (srozumitelnost, hlasitost) - elektronické zpracování (správnost, vhodné obrázky)

Klíč:

Použitá literatura, zdroje: Modifikace námetů z letní školy AJ 2010.

Rady / tipy z praxe: - žáci si předvedli výslednou prezentaci nejen mezi sebou ve třídě (celé v angličtině), ale pozvali i mladší spolužáky, kteří neměli ještě takovou slovní zásobu, aby porozuměli celé anketě v angličtině, proto prezentaci prováděli za použití obou jazyků; závěrečný potlesk mladších spolužáků a pochvalná slova jejich p. uč. třídní byla pro ně taktéž dalším kladným ohodnocením - dalším příkladem využití může být předvedení prezentace rodičům během pohovorů, kterých se zúčastní i žáci - stránku prezentace, kterou daný žák vytvořil si může vytisknout a vložit do svého portfolia - anketu je vhodné provést na začátku školního roku, s obměněnou otázkou např. "Where would you like to spend your holiday?" lze použít na konci školního roku - všeobecně lze anketu využít na různě zvolená témataPracovní postup pro žáky


Předmět:český jazyk
Název aktivity:Dotazník : Where were you on your holiday?
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
I. Cíl hodiny: Questionnaire „Where were you on your holiday?“

II. Motivace: U: Close your eyes ...open your eyes

III. Slovní zásoba z okruhu holiday: sea, abroad, mountains, forest, cinema, Zoo, aquapark, camp
Otázka: „ Where were you on your holiday?“

IV. Otázka: „Were you in the mountains?" Učitel se zeptá žáka: „Were you in the mountains? Yes or no?“ Žák odpoví. Učitel vysvětlí, že anglicky mluvící používají Yes, I was. No, I wasn´t.

Ping pong - game
U: Were you in the forest on your holiday? Go(run, jump, go and clap your hands, jump and touch your ears…)
to your answer.

Answering game
The pupil who has got a card find a partner who hasn´t a card and asked him (her). The partner answers the question and takes the card and goes around the classroom and finds another partner who hasn´t any card.
.... stop ... sit down on your place.

V. Anketa – questionnaire
Now it is time to do our qustionnaire "Where were you on your holiday?" Please, make groups of four. There are instructions on your desk. Read them very carefully.

VI. Please, send your page of presentation in Power Point to this e-mail address...

VII. Did you like it?
Přílohy
Soubor 1