Vytváření básní - český jazyk

Jméno:Jarmila Šeligová
Škola:Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
Rok:2011Metodické pokyny pro učitele


Předmět:český jazyk
Název aktivity:Vytváření básní
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s pojmem verš a napíše krátkou báseň bez rýmu.
Jazykové cíle
Žák si rozšíří slovní zásobu, kterou bude v hodině aktivně používat. Žák si osvojí správnou výslovnost anglických slov a správnou intonaci. Žák porozumí psanému i čtenému textu.
Kompetence
Kompetence občanské - žák projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům (básně).
Pomůcky
Psací potřeby, předtištěné pracovní listy, kartičky s anglickými slovy, anglicko-český/česko-anglický slovník, přístup k internetuPracovní postup aktivity


1. Na tabuli napíše učitel nápis "Kangaroos" - zeptá se žáků, zda slovu rozumí.

2. Žáci se seznámí s životem klokanů, přičemž jejich úkolem je dělat si do sešitu poznámky.

3. Učitel děti rozdělí do skupin (max. 4 děti ve skupině)a každý žák dostane pracovní list č. 1. Úkolem žáků je spojit česká a anglická slova, která k sobě patří. Po vypracování proběhne hromadná kontrola.

4. Učitel žákům rozdá anglickou báseň "Kangaroo", společně ji přečtou a přeloží. Seznámí žáky s pojmem "verš".

5. Poté dětem učitel povykládá o životě tygrů (ve které zemi žijí, čím se živí a nějaké zajímavosti), žáci si opět píší zápisky. Po přečtení textu dostanou žáci list č. 3, v němž spojují česká a anglická slova, jež se vztahují k tygrům. Následuje společná kontrola.

6. Každý žák dostane báseň "Tigers", v níž nejsou některé verše dopsány. Úkolem žáků je verše dopsat tak, aby báseň dávala smysl. Báseň je psána v anglickém jazyce. Při psaní žáci dostanou k dispozici slovníky, popř. bude umožněn přístup k internetu. Žáci pracují ve skupinách, popř. individuálně.

7. Učitel vybere některé žáky, kteří svou práci interpretují před třídou. Otázkami se zkontroluje, zda spolužáci přečtenému textu porozuměli.

8. V závěru hodiny se zopakují slovíčka, která se žáci naučili. Opakování probíhá formou "kartiček" s anglickými slovy. Karty rozloží učitel na lavici a každý žák si vybere jednu. Ukáže ji svým spolužákům a sdělí český výraz pro dané cizí slovo.
Návrh hodnocení: Básně hodnotíme slovně - pochvalou.

Klíč:

Použitá literatura, zdroje: http://lslunesnice.webovastranka.cz/image/1100/14870_Tygr http://www.supercoloring.com/wp-content/thumbnail/2008_11/funny-kangaroo-coloring-page.jpg Primary Curriculum Box, 2009, Cambridge University Press
Pracovní postup pro žáky


Předmět:český jazyk
Název aktivity:Vytváření básní
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Today we are going to have a different lesson. We are going to learn how to write poems in English.
2. Match the words and properties together.
3. Complete the acrostic poem about tigers.
4. Come here to the board and read your poem.
5. Thank You for the poetry lesson and have a nice day.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3