Trip to the capital of the Netherlands - jiné

Jméno:Radek Špáta
Škola:Základní škola a Mateřská škola Děčín IV., Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:jiné
Název aktivity:Trip to the capital of the Netherlands
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák dokáže používat počítač s přístupem k internetu a základním softwarem k nalezení trasy z jednoho místa do druhého, určit detaily trasy, především délku a dobu trvání cesty. Žák je schopen zkopírovat mapu z mapového serveru, upravit ji a vložit do textového editoru. Žák dokáže odeslat e-mail s přílohou.
Jazykové cíle
Žák rozumí textu zadání, případně je schopen pomocí on-line překladače text pochopit. Žák dokáže pracovat v cizojazyčném prostředí mapového serveru, popřípadě softwaru v počítači. Žák je schopen nalézt správné odpovědi a doplnit je do chybějícího textu otázek.
Kompetence
Kompetence komunikativní - žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie. Kompetence k řešení problémů - žák vyhledá informace vhodné k řešení problémů a volí vhodné způsoby řešení.
Pomůcky
- počítač s připojením na internet a základní software, tj. internetový prohlížeč, textový editor, grafický editor - kopie zadání úkolu
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Motivace - představení výletu do Nizozemska a vlastního automobilu. Učitel se ptá "Jak se tam dostaneme? Co můžeme v Amsterdamu vidět?" - lze ukazovat obrázky Amsterdamu

2. Rozdání zadání úkolu, překlad úvodního textu do ČJ

3. Samostatná práce žáků

4. Kontrola přijatých prací na e-mailu

5. Společná kontrola odpovědí, žáci spolupracují

6. Možný domácí úkol - stejné zadání, ale jiné evropské město.
Návrh hodnocení: Hodnotí se práce odeslaná na email, která odpovídá zadání. Doporučuji přihlédnout k úpravám textu, případně vloženého obrázku (mapy trasy).

Klíč:

Použitá literatura, zdroje: obrázky pro motivační část hodiny: http://www.amsterdam.info/pictures/

Rady / tipy z praxe: Žáci řeší konkrétní úkol ze života. Nedávejte jim žádné další instrukce. Mají k dispozici počítač s připojením na internet a základní software (tj. internetový prohlížeč, textový editor, grafický editor).Pracovní postup pro žáky


Předmět:jiné
Název aktivity:Trip to the capital of the Netherlands
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Imagine the situation. You want to visit the capital of the Netherlands and you have a car (and driving licence, of course :) ). So, why not make a nice trip by car? First we have to solve the problem with the journey from Děčín to the capital of the Netherlands.

2. Use a text editor and internet browser (especially map servers, Wikipedia) and maybe a graphic editor. If you do not understand some parts of the text you can use e.g. "Google Translator" or another online translator.

A: Open a new text document and answer the following questions:
1. the capital of the Netherlands is …..................... and it has …....... million inhabitants;
2. the journey from Děčín to this city is …............... km long;
3. the journey will take .......... hours by car;
4. the journey goes through these countries:......;

B: Insert an image of your journey (map) under your answers. If the names of the states are not on your map, then write them yourself.

When you finish your work, save it as a pdf document with the name: "my route – surname" to the directory "Documents" on disk "XY:" and then send it to the email address "something@something.cz".
Přílohy
Soubor 1