Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií

Content and Language Integrated Learning (dále jen CLIL)

Časové rozmezí realizace projektu: 1.1. 2010 - 31.5. 2011.
Realizátor projektu: Národní institut pro další vzdělávání
Partneři projektu: Výzkumný ústav pedagogický a sdružení metodiků AMATE
Typ projektu: Individuální projekt ostatní
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0082
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt byl hrazen z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt byl zaměřen na podporu výuky formou metody CLIL, která spočívá ve společné výuce předmětu a cizího jazyka, žák se učí cizímu jazyku a obsahu předmětu zároveň. V ČR není metoda CLIL příliš známa a využívána, ačkoliv přínos této metody pro výuku cizího jazyka je nesporný. Metoda poskytuje žákům více možností pro praktické používání a procvičování cizího jazyka a je pro žáky netradiční a motivujicí formou výuky. Cílovou skupinou projektu byli pedagogičtí pracovníci (s úrovní cizího jazyka min. B1) vyučující AJ, NJ, FrJ na 2. stupni základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí pedagogické veřejnosti o možnostech využití metody CLIL ve výuce předmětů ve školách.

Hlavní aktivity projektu:
1. metodické proškolení pedagogů
2. tvorba metodického materiálu
3. závěrečná konference s workshopy

V rámci aktivity „metodické proškolení pedagogů“ byl nabídnut pedagogům ve všech krajích ČR akreditovaný vzdělávací 40hodinový seminář zaměřený na metodu CLIL. Školení se zúčastnilo 477 pedagogů, kteří měli možnost se dozvědět více o této metodě, a to s ohledem na propojení vyučovacích předmětů s anglickým, německým nebo francouzským jazykem.

Druhá aktivita projektu spočívala ve vytvoření metodické příručky pro pedagogy. Příručka obsahuje teoretické, ale i praktické představení metody a zkušenosti pedagogů se zaváděním metody do výuky na svých školách. Nejdůležitější složkou příručky jsou praktické náměty a aktivity metody CLIL vyzkoušené v podmínkách našich škol. Pedagogům bude jistě nápomocné i DVD, které obsahuje záběry natočených hodin s metodou CLIL ve výuce na základní škole a víceletém gymnáziu.
Na závěr projektu byly uspořádány dvě konference, na kterých byla metoda CLIL blíže představena pedagogům a ředitelům škol. Součástí konferencí bylo i několik workshopů, kde se mohli zájemci dozvědět podrobnější informace o využití metody CLIL. Na konferenci se také představila nakladatelství, která vydávají didaktickou literaturu a pomůcky do výuky zaměřené na metodu CLIL.

Projekt CLIL byl ukončen k 31.5. 2011.

Mgr. Monika Kubů
hlavní manažerka projektu

Zpět