Pohled lektorů na průběh školení pedagogů ve Zlínském kraji

Spojit obsah vyučovaného předmětu s cizím jazykem nebo vhodně využít obsahové látky předmětu při výuce cizího jazyka za použití co nejefektivnějších metod je nejen cílem výuky dětí a studentů metodou CLIL, ale také cílem seminářů pro učitele, kteří se touto ve světě již úspěšně praktikovanou a ve výsledku verifikovanou metodou rozhodli vyučovat také v České republice.

Ve Zlínském kraji se sešly tři skupiny učitelů, které metoda CLIL zajímala. Mezi nimi byli jak zkušení, tak začínající pedagogové, nadšenci i skeptici, odborníci různé jazykové úrovně i jazykoví experti nevyučující obsahové předměty. My lektorky jsme před prvními setkáními na seminářích  zažívaly podobné pocity jako učitelé před první hodinou výuky metodou CLIL. Chtěly jsme hodně naučit a při tom používat cizí jazyk tak, aby i ten nejlepší pocítil pokrok ve své jazykové znalosti a ten nejslabší se necítil ztracen nebo ohrožen. Chtěly jsme využít nové metody, dojít k cíli netradičně, efektivními interaktivními postupy.

Přípravě jsme věnovaly hodně času, a to nejenom detailnímu naplánování bloků jednotlivých modulů, promýšlení postupů sdělování informací a jejich aplikace do autentického kontextu, ale i vyhledávání dalších přínosných materiálů, textům a  samozřejmě kontrole zvládnutí stanovených cílů. Pečlivě jsme vybíraly hudbu k různým aktivitám a velkou pozornost jsme věnovaly také úpravě prostředí pro výuku CLIL. Rozvržení míst k sezení, názorné didaktické i relaxační plakáty, obrazy, fotografie, zajímavé knížky pro jazykovou i obsahovou podporu.

Navození přátelské atmosféry bylo číslo jedna. Usilovaly jsme o vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se postupně poznáme a zbavíme se ostychu používat cizí jazyk, ve kterém budeme sdílet zkušenosti či problémy při výuce nejrůznějších předmětů.
Chceme najít společnou řeč a prakticky si ukázat, že učit metodou CLIL je motivující,
efektivní, spjaté s naším každodenním životem.

“Teach what you preach.“  
(Uč takovým způsobem, ve který věříš a je ti přirozený.)
Vycházely jsme z toho, co je nám vlastní, v čem se cítíme při výuce jisté a s čím máme dobré zkušenosti.
Neformální aktivity probíhaly při hudbě a v pohybu, pro sdělování informací byl vytvořen určitý rámec, v němž  byl ponechán prostor pro fantazii a moment překvapení. Informacemi nabité bloky střídaly aktivity, ve kterých dávali učitelé průchod své tvořivosti.

Seznámili jsme se s postupy, jak lze využít relaxaci k uvolnění či aktivaci mysli. Jak určit dominanci smyslových typů ve skupině. Jak pracovat s texty. Jak si stanovit cíle a hodnotit jejich dosažení. Sdíleli jsme zkušenosti z dosavadní pedagogické praxe a snažili se je hodnotit novýma očima. Diskutovali jsme o tom, jak je důležitá reflexe a sebereflexe. Pracovali jsme ve dvojicích nebo v  týmu, kde se jeden obracel na druhého a společně jsme  odhalovali  mnoho tváří metody CLIL. Před každou vyučovací jednotkou, blokem hodin, dlouhodobým i krátkodobým projektem je nutné si uvědomit zřetelně, jaký je cíl obsahový, jazykový a jak těchto cílů můžeme dosáhnout. Zlatý trojúhelník úspěšné CLIL výuky. Jak výrazně nám ulehčil plánování a samotný průběh seminářů i našich vlastních hodin. Všichni známe ten pocit, kdy se nám hodina začne ubírat jiným směrem, než jsme si naplánovali. Máme-li na paměti tento trojúhelník, snadno se nám podaří vrátit hodinu do původních kolejí a dosáhnou uspokojivého výsledku. Zjednodušuje přípravu i vlastní průběh výuky.  

“If the child not learning the way you are teaching, teach the way the child is learning.“ (Pokud se dítě neučí způsobem jakým vyučuješ, uč způsobem, kterým se dítě učí.).
Každá skupina, se kterou jsme pracovaly byla jiná. Jiná v postoji k metodě CLIL, jiná v převažujícím učebním stylu, jiná v jazykové vybavenosti. A tomu bylo třeba přizpůsobovat předávání nových informací. To není vždy jednoduché.
Zkuste zařazovat maximum vhodných aktivit do skupiny vnímající svět dominantně kynesteticky, když zápolíte s nedostatkem prostoru. Lze využít pohybů s malým míčkem, častou změnu způsobů sezení, kratičké uvolňovací cviky - pravidelně zařazované s dynamickým obsahově vhodným textem – je dobré zapojovat co nejvíce smyslů vhodnými ověřenými způsoby, ke kterým je třeba mít vždy pomůcky v zásobě.
U některých  členů  skupiny jsme si dobře uvědomovaly určitou nedůvěru a skepsi a nechávaly jsme prostor  pro to, aby měli při jednotlivých aktivitách, při
spolupráci s ostatními členy skupiny a v diskuzích možnost svoji nedůvěru překonat.
A diskuze vznikaly spontánně a stejně spontánně se v nich spolu s češtinou používala i angličtina. Snažili jsme se uvědomit si, jak a proč metodu uvést v život na českých školách a ne vyjmenovávat důvody, proč by to nešlo.
Dynamiku práce ve skupině jsme si průběžně vyhodnocovaly a podle potřeby jsme upravovaly jazykovou náročnost, organizaci práce ve skupině a zařazení aktivit.
Cíl měly všechny skupiny společný – dozvědět se co nejvíce o metodě CLIL,prakticky si ji vyzkoušet a najít odpovědi na otázky, které se v průběhu seminářů a samotné výuky  objevovaly. Ve všech skupinách si učitelé ochotně vyměňovali zkušenosti ze svých škol a dělili se o poznatky ze svých hodin. Uvědomili si, že pro úspěšné zavedení metody CLIL je nezbytná úzká spolupráce s kolegy a podpora rodičů a vedení školy. Integrace cizího jazyka do dalších předmětů  vytváří interaktivní, kolegiální učební prostředí jak pro žáky, tak pro učitele. CLIL nechce školu, ve které si skupiny vyučujících žárlivě střeží své předměty, pomáhá vytvořit školu otevřenou – otevřenou spolupráci všech, otevřenou komunikaci s okolním světem.

Během seminářů a při závěrečné práci na metodických listech se podařilo  vytvořit spolupracující týmy, ve kterých si kolegové navzájem pomáhají a nesoupeří.  Cizí jazyk se stává stále účinnějším nástrojem komunikace, stává se prostředkem pro vyjádření obsahu. CLIL – content and language integrated learning. (Obsahově a jazykově propojené učení.)

Mgr. Jiřina Nováková, PaedDr. Věra Olexinová     
Lektorky školení „CLIL“


Zpět