hudební výchova - Hudební nástroje (v lidové hudbě)
Jméno:Mgr. Věra Korhoňová
Škola:ZŠ a MŠ Nerudova 9, ČB
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:Hudební nástroje (v lidové hudbě)
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák aktivizuje názvy hudebních nástrojů a jejich základní rozdělení.
Žák si uvědomí využití hudebních nástrojů v lidové hudbě.
Jazykové cíle
Žák aktivizuje a doplní slovní zásobu na téma hudba a hudební žánry, hudební nástroje a nástrojové skupiny.
Žák si procvičí odpovědi na otázky typu: "Do you like/ prefer/ know ...?"

Kompetence
Kompetence k učení: žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence sociální: žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu.
Pomůcky
CD přehrávač
2CD Fleret a Jarmila Šuláková - Až zavřu dvéři, CD Hradišťan a Jiří Pavlica - Live
5 obálek s rozstříhanými větami
tabule a barevné fixy
zalaminované obrázky hudebních nástrojů s přilepeným magnetem (pro snadnější manipulaci)
3 kartičky s nástrojovými skupinami
oboustranná hudební mapa (obr. nástrojů s českým popisem/bez popisu)
lepicí papírky s anglickými názvy hudebních nástrojů
slovník Čj-Aj (klasický, případně obrázkový)
oboustranná nástěnná mapa s rozdělením hudebních nástrojů do skupin (z jedné strany obrázky s českým popisem, z druhé strany tytéž obrázky bez popisu)
pracovní list pro žáky (k nalepení do sešitu s hudebními dějinami)
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. Učitel pustí žákům CD (Fleret - uk.č.1, Sviť měsíčku jasno, Hradišťan - uk.č.1, Na besedu idem k vám). Žáci mají vyvodit, o čem se v hodině budou učit.

2. Žáci utvoří 6 skupin po 3-4, každá skupina dostane 1 očíslovanou obálku s rozstříhanou otázkou, kterou má složit. Každá skupina (dle čísel na obálkách) svou otázku píše na tabuli v pořadí 1-6 (nutno zachovat posloupnost od obecných ke specifickým otázkám, žáci mohou zapisovat svou oblíbenou barvou). Společná kontrola. Učitel rozdá pracovní listy a žáci individuálně doplňují.

3. Formou řetězu žáci odpovídají na otázku předešlé skupiny, na ot.č.6 odpovídá skup.č.1. Žáci si přitom individuálně kontrolují prac. listy.

4. Na tabuli (předem připravené) jsou různé obrázky hudebních nástrojů. Žáci utvoří 3 skupiny po 6-8, každá si vylosuje kartičku s nástrojovou skupinou a vybírá pouze nástroje z ní. Žáci mají ve skupině nalepit (na barevných lepicích papírcích) co nejvíc správných anglických názvů na obrázky. Při práci mohou využívat slovníky. Společná kontrola za pomoci nástěnné mapy s hudebními nástroji.

5. Obrázky přeskupují jednotlivci do dvou skupin na ty, které se používají/nepoužívají v lidové hudbě.

Klíč: STRING=strunné nástroje, PERCUSSION=rytmické/bicí nástroje, WIND=dechové nástroje (můžeme je dále dělit na WOODWIND=dřevěné dechové a BRASS=žesťové, plechové nástroje)

Rady / tipy z praxe: Nutno upozornit na rozdíl v názvosloví u pojmu FOLK (v Aj = lidová hudba, tj. folklór, v Čj = hudba folková, tj. hudba jednotlivých písničkářů). Pro snadnější práci-v obálce s červeným číslem je červeně psaná otázka... Nejjednodušší větu č.1 dávám nejslabší skupině. Kartičky s nástrojovými skupinami by měly být neprůhledné, aby si žáci skutečně vytáhli náhodně. Kontrola podle nástěnné mapy hudebních nástrojů dle vyspělosti žáků (2 varianty-s českým textem/bez textu.Pracovní postup pro žáky


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:Hudební nástroje (v lidové hudbě)
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. What can you talk about today? What kind of music do you hear? What do you think about it?
2. Make 6 groups of about 3 or 4 people. Take the envelopes; there are some words. Put them in the correct order; there will be a sentence. When you are ready, take your favourite colour of felt-tip pen and write your sentences on the board, number by number.
Is it ready? Correct the mistake. Now take the sheets and answer these questions. You've got 3 minutes. Ready, steady, go! Stop, please. Put down your pens.
3. Group number 1, read your question aloud, please. Group number 2 will answer... You can check your sheets etc.
4. What is on the board now? You see some pictures of musical instruments. Now make 3 similar groups. Every group will choose one word. Try to guess what it means. There are 3 groups of musical instruments. Show me your group of musical instruments only by miming, please. There are some small pieces of paper on this list. Try to find the musical instruments from your group and stick the correct labels on. If you need, you can use this dictionary; it can help you. At first, you read the whole list of instruments together. Do you know the correct pronunciation? Repeat, please. Copy the unknown words.
5.What is it in Czech? And in English? Do you use it in folk music? If you agree, put it here, there is the group of folk instruments./If you don´t agree, put it here, there are instruments that aren´t folk instruments.
Přílohy
Soubor 1  Zpět