fyzika - Úvod do skupenství
Jméno:Lenka Koubková
Škola:ZŠ Holice
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:fyzika
Název aktivity:Úvod do skupenství
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s učivem o skupenství látek.
Žák se seznámí se třemi základními druhy skupenství a některými látkami, které do jednotlivých skupin patří.
Jazykové cíle
Žák si rozšíří slovní zásobu o téma skupenství a názvy jednotlivých látek (např. gas, liquid, solid).
Žák podle vzoru tvoří jednoduché věty a odpovědi na otázky (např. is/are made of).
Kompetence
Kompetence k řešení problémů - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit.
Kompetence komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje.
Pomůcky
Kartičky s názvy skupenství, kartičky s názvy látek, předměty vyrobené z jednotlivých látek, magnetická tabule, obrázky (fotografie), větší rozměr totožných obrázků z pracovního listu, pracovní list. Slovník.
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Žáci rozdělí velkou skupinu předmětů do tří skupin skupenství podle látky, ze které jsou předměty vyrobeny. Při manipulaci látky pojmenovávají. Jednoduchými větami říkají, které předměty jsou z těchto látek vyrobeny, např.: "What is made of wood? The table is made of the wood."
2. Žáci doplňují samostatně názvy do pracovního listu a spojují látky se správným skupenstvím.
3. Učitel/ka rozdá žákům kartičky s názvy skupenství; všichni žáci společně kartičky přilepují na magnetickou tabuli do tří souborů podle skupenství.
4. Žáci si podle tabule zkontrolují svůj pracovní list.

Návrh hodnocení: Každý žák si samostatně hodnotí svůj pracovní list podle společné kontroly na magnetické tabuli.

Použitá literatura, zdroje: fotografie - autorčiny vlastní

Rady / tipy z praxe: Jedná se o výuku ve třídě se ŠVP zpracovaném podle RVP ZV-LMP. Učivo je redukováno pouze na základní pojmy. Znalosti jazyka jsou velmi omezené, neboť žáci mají výuku AJ zařazenu až od 6. ročníku.Pracovní postup pro žáky


Předmět:fyzika
Název aktivity:Přiřazování obrázků a pojmů, práce se slovní zásobou.
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Today we are going to talk about "states". We know three types of state. Solid, liquid and gaseous. Create three groups of these things. These things are from the substances. Say their names.
2. Complete the worksheet.
3. We create three groups of pictures on the blackboard. Add the name of the substances. Check your worksheet.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Zpět