výtvarná výchova - Leonardo da Vinci
Jméno:Zuzana Kubíková
Škola:1. ZŠ, Plzeň
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Leonardo da Vinci
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:B1
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:více vyučovacích hodinCíle aktivity


Obsahové cíle
Recognize Leonardo´s paintings and sketches among the work of the other artists
Identify areas of Leonardo work and give examples of his work (painter, inventor).
Explain how Leonardo connected these two areas in his work.
- Explain why he is considered to be genius.
- Identify three interesting points for each of these five areas: Leonardo´s perspective, Leonardo inventor, Mona Lisa, Last Supper and from sketches to painting
Jazykové cíle
Name 4 Leonardo´s paintings in English
Master following key words: (sketch, drawing, renaissance, middle age, craft, lifelike, observation, light and shade, portrait, feature, expression, mural painting, crucifixion,Holy Trinity, restoration, draftsman)
Kompetence
Kompetence k učení:žák samostatně pozoruje a experimentuje
Kompetence komunikativní: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně
Kompetence sociální: žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Pomůcky
2 Power Point presentations,PC, pictures, papers, texts, worksheets, scissors, glue, markers,dictionary, camera
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


PP aktivity je součástí PPP.
1. Short introduction
2. What do you know about Leonardo da Vinci?
3. Work with pictures by Leonardo.
4. Groupwork - making a poster
5. Discussion about the posters
6. Summing up, discussion

Použitá literatura, zdroje: http://www.mos.org/sln/leonardo/ http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page http://www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi Brinton, D. M., & Holten, CH. (1997). Into, through, and beyond. A framework to develop content-based material. Retrieved October 1, 2010, from http://exchanges.state.gov/englishteaching/forum/archives/1997/docs/97-35-4-c.pdf Cook, V (2001) Second Language Learning and Language Teaching 3rd edition London: Arnold Darn, S. (2006a). CLIL: A European Overview. Retrieved Septemberber 5, 2010, from http://www.stevedarn.com/?Writings::CLIL%3A_A_European_Overview Eurydice. (2005). Content and language integrated language at school in Europe. Eurydice, the information network on education in Europe. Retrieved September 17, 2010 from http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/CLILEN.pdf Jones, R. (2007). Strategies for reading comprehension. K - W – L. Reading Quest. Retrieved September 27, 2010, from http://www.readingquest.org/strat/kwl.html Lasagabaster, D. (2008) „Foreign Language Competence in Content and Language Integrated Courses?, [online], The opened Applied Linguistics Journal, 1, pp. 31-42. Retreived September 17 from: Landsberger, J. (n.d.). Reading. Study Guides and Strategies. Retrieved September 19, 2010, from http://www.studygs.net/preread.htm Lorenzo, F. (2008) „Instructional discourse in bilingual settings. An empirical study of linguistic adjustments in content and language integrated learning?, [online], Language Learning Journal, 36, (1), pp.21-33. Available from: Moore, P., Lorenzo, F. (2007) „Adapting Authentic Materials for CLIL Classrooms: an Empirical Study?, [online], in Vienna English Working Papers, 16 (3), Available from: http://www.univie.ac.at/Anglistik/ang_new/online_papers/views/current.htm Malinovska, L., & Zeidmane, A. (n.d.). CLIL cross cultural dimensions. CLIL-AXIS. Retrieved September 20, 2010, from http://www.clilaxis. net/new_pdfs/CLIL%20cross-cultural%20Dimensions.pdf Prior knowledge. Excerpted from Kujawa, S., & Huske, L. (1995). The strategic teaching and reading project guidebook (Rev. ed.). Oak Brook, IL: North Central Regional Educational Laboratory. Retrieved October 1, 2010, from http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/students/learning/lr1pk.htm http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8879/pojeti-clil-a-bilingvni-vyuky.html/ http://www.cat4mba.com/english-e-book/How-to-Improve-Reading-Comprehension
Pracovní postup pro žáky


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Leonardo da Vinci
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Today we will speak about a famous painter and inventor. We will work on the basis of my PowerPoint presentation, so let's get down to business.Kraj č.19:
1. I will show you a picture of a man. "Who is the man?"
I will read some information about him. If you are not sure, I can help you a little: ("put the letters into the correct order to make the name of the man up):S O T Y P H A G R A
2. This is a right-angled triangle. Please describe it by matching the right words.
3. This is the the rule and definition of the Pythagorean Theorem. Fill in the gaps to show that you understand the terms.
4. Prove the definition. Here are 3 worksheets and you will prove the Pythagorean Theorem by cutting the exact parts of squares.
5. Now, let's play the video solution on the web.
6. Here is another proof of the Pythagorean Theorem by using water in the video.
7. Follow-up activities (or homework) - Two mathematics tasks are given to the students to solve either at school or at home.Zpět