fyzika - měření proudu a napětí a výpočet odporu z naměřených veličin
Jméno:Milada Marková
Škola:Letohradské soukromé gymnázium
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:fyzika
Název aktivity:měření proudu a napětí a výpočet odporu z naměřených veličin
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák změří elektrický proud a napětí.
Žák vypočítá odpor v obvodu z naměřených veličin.
Jazykové cíle
Žák si zopakuje tvorbu a použití rozkazovacího způsobu (např.: Measure. Connect. Calculate.)
Kompetence
Kompetence k řešení problémů - žák rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
Kompetence sociální a personální - žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy.
Pomůcky
Plochá baterie, žárovka, spínač, 3 vodiče, multimetr.
Pracovní list s potřebnou slovní zásobou.

Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Žáci pracují ve skupině o 2-4 žácích (velikost skupiny je volena spíše podle množství el.souprav a měřáků ve fyzikálním kabinetu).

2. Učitel/ka rozdá pracovní list s potřebnou slovní zásobu (nemá-li učitel takto slovní zásobu připravenou, napíše předem na tabuli).

3. Žáci pracují s pomůckami, které učitel/ka předem připraví na stůl: vodiče, baterie, měřáky, spínače, žárovky, multimetry.

4. Učitel/ka říká instrukce anglicky, důležité pokyny píše na tabuli:
Každá skupina si vezme: 3 vodiče, žárovku, baterii, spínač a multimetr.
Z baterie, žárovky a spínače sestavte jednoduchý obvod. (Obvod lze pro demonstraci nakreslit na tabuli)
Změřte proud, který protéká žárovkou, a naměřenou hodnotu si zapište.
Změřte napětí na žárovce a hodnotu opět zapište.
Vypočítejte odpor, který žárovka má.


Návrh hodnocení: Žáci pracují ve skupinách, vyučující skupiny obchází a monitoruje, zda žáci pracují správně.
Pracovní postup pro žáky


Předmět:fyzika
Název aktivity:měření proudu a napětí a výpočet odporu z naměřených veličin
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Take 1 bulb, 3 conductors, 1 battery, 1 switch and a multimeter.
2. Connect a circut.
3. Measure the current which flows through the bulb and write the number (I = ), then measure the voltage on the bulb (U = ); write the numbers down.
3. Calculate the resistance of a bulb and write the number down (R = ).
Zpět