zeměpis - Geografické pojmy - Evropa - opakování
Jméno:Jaroslav Mihal
Škola:ZŠ a MŠ Sluníčko, s. r. o., Loučská 237, Lipník nad Bečvou
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Geografické pojmy - Evropa - opakování
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se orientuje v mapě Evropy
Žák vyjmenuje a ukáže na mapě významné evropské ostrovy, poloostrovy, moře, zálivy, pohoří, řeky, jezera a země.
Žák zná evropská nej-

Jazykové cíle
Žák pracuje se známými geografickými pojmy: island, sea, bay, river, lake, country
Žák rozšíří svoji slovní zásobu v angličtině o nové pojmy, např. peninsula, mountain range
Žák používá anglické místopisné názvy, názvy států a příslušníků států
Žák používá 3. stupeň anglických přídavných jmen
Kompetence
Kompetence k učení: žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení a praktickém životě
Kompetence komunikativní: žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji
Pomůcky
nástěnná mapa; tabule; školní atlasy světa; sešit a psací potřeby
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. Sdělení cílů hodiny a její organizace dle uvážení učitele (2 minuty)

2. Práce s atlasy a nástěnnou mapou:
Učitel napíše na tabuli anglické názvy kategorií, které mají žáci vyhledat v mapě: island, peninsula, sea, bay, river, lake, mountain range, country. Učitel postupuje po jednotlivých kategoriích. Napíše na tabuli vždy jen jeden geografický pojem. U těch, které jsou pro žáky nové, odvodí nebo s žáky vysvětlí význam, procvičí výslovnost a nechá žáky vyhledávat místa, která do příslušné kategorie patří. Žáci je zapíší do tabulky pod název kategorie na tabuli a do svých sešitů. Názvy kategorií a míst jsou uváděny česky i anglicky. Žáci si upevňují zejména odlišné názvosloví, např. Great Britain, Mediterranean Sea, the Alps atd.
Po naplnění jedné kategorie, napíše učitel další a celý postup se opakuje. Časová dotace: 1 minuta na odvození pojmu, 2 - 3 minuty na vyhledávání v mapě. Součístí je i vysvětlení pravidla psaní určitého členu u místních názvů. (5 minut)
V kategorii „country“ si žáci zopakují také přídavná jména odvozená od názvů zemí, mapř. Spain – Spanish, Greece – Greek, France – French atd (max. 5 minut)
Na závěr žáci vyznačí na mapě některá nej-. Učitel se ptá se anglicky a používá 3. stupeň přídavných jmen, mapř. the biggest, the largest, the highest, the longest. V rámci udržení pozornost se žáci často střídají u tabule, píší do sešitu, pracují s atlasem a také u nástěnné mapy vyhledávají zmiňovaná místa.

3. Závěrečné opakování:
Učitel vyvolá postupně několik žáků, ostatní jim diktují, co mají na mapě nalézt. Názvy říkají česky nebo anglicky, podle libosti a vlastní jazykové úrovně.

4. Další proscvičování:
True or False. Učitel říká jednoduchá tvrzení a žáci rozhodují, zda jsou pravdivá či ne. U nepravdivých opravují, např. Corsica is an island. - True. nebo Corsica is a river. - False, it’s an island. Tato aktivita může být prováděná frontálně, skupinově nebo samostatně do sešitu. Návrh otázek viz přiložený soubor. (5 minut)

5. Shrnutí hodiny, hodnocení splnění cílů a sebehodnocení (2 min.)

Klíč: viz přiložený soubor

Použitá literatura, zdroje: Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2008, IBSN 80-256-0022-X on-line procvičování: www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm obecné: en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Rady / tipy z praxe: 1. Děti hledají opravdu rychle, takže na vypsání informací z mapy stačí 2 minuty. Není nutné vypsisovat vše, 2-3 příklady. 2. Upozornit na významový rozdíl mezi Island a Iceland. Dochází často k záměně. 3. Jako motivace k dalšímu samostatnému procvičování může sloužit webová stránka www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm - viz zdroje, na které jsou jednoduché hry v angličtině, např. vyhledávání pohoří, řek, přiřazování hlavních měst k zemím apod. Stránka slouží jako vhodný doplněk při práci na interaktivní tabuli nebo na žákovských noteboocích a PC.Pracovní postup pro žáky


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Opakování geografických pojmů - Evropa
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1.
Today we are going to practise the geographic terms.
And we are going to practise your knowledge of places in Europe.
You are going to work with a map of Europe.
Please get your maps and exercise-books ready.
2.
We will start a geographic category.
You will look for as many places in Europe as you can that belong to that category. You will write them in your exercise books and on the board.
You can write all the places in Czech.
3.
What does “...” mean? What is it? Do you know? Can you show “...” on a map, please?
(... are island, peninsula, sea, bay, river, lake, mountain range, country)
4.
How do you say “...” in English? Try to remember, please.
(... are specific names of geographic locations)
5.
Come to the large map, please. Students from the class will ask you to show several places on the map. They can tell you the name in Czech or in English. You must find them quickly.
6.
Let’s talk about Europe’s superlatives. Do you remember superlatives? Something is the biggest or the smallest. Something is the most interesting and so on.
Come to the board please, and underline the longest river in Europe. Can you make a sentence (The Volga is the longest river in Europe).
What is the largest country? What is the largest island? And so on...
7.
Let’s play True or False. I’m going to read 20 sentences. You must decide if the statement is true or false. If it’s false, you must correct it. For example I say “Corsica is a river.” You raise your hand and tell me that it is false. And you must say “Corsica is an island.”
8.
Let’s remember adjectives made of country names. We use them as a nationality – people from that country are called this way. Or things that come from the country.
E.g.: Spain – Spanish. Can you remember some more?
(Sweden, Britain, Ireland, Finland...)
Not all nationality ends with –sh. What is another way? Can you remember?
E.g.: Italy – Italian. Try to remember some more.
(Russia, Romania, Hungary, Austria...)
Or they end up with –ese (Portuguese )
And some nationalities are irregular. How can we call somebody from Greece? (Greek) How do we call people from Slovakia? (Slovak)
(Germany, Switzerland)Zpět