tělesná výchova - Pohybová hra
Jméno:Gabriela Müllerová
Škola:ZŠ Kutná Hora v ulici Jana Palacha
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:tělesná výchova
Název aktivity:Pohybová hra
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci.
Žák spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech.
Jazykové cíle
Žák vyjadřuje pohybem ústní pokyn učitele (TPR metoda).
Žák používá rozkazovacího způsobu při hře.

Kompetence
Kompetence sociální: žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogem na vytváření pravidel práce v týmu.
Kompetence komunikativní: žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Pomůcky
píšťalkaPracovní postup aktivity


1. Zahřátí - žáci běhají kolem tělocvičny, na písknutí změna pohybu (skákat kolem tělocvičny, běžet po zpátku, jít na patách/ na špičkách, vyskočit co nejvýše, otočit se doprava/doleva...)
2. Rozcvička - celkové protažení těla, zopakování slovíček - části těla + sloves stand/sit/lie down, strech, bend,lean
3. Hra (Move for joy), při které žáci vytvoří dvojice a rozptýlí se v prostoru. Jeden žák stojí uprostřed a dává ostatním povely: Postavte se vedle sebe, posaďte se zády k sobě, lehněte si vedle sebe...Na povel "Změň partnera!" musí každý žák najít jiného spolužáka, přičemž si žák, který dával pokyny také vyhledá partnera. Kdo zůstane sám, dává opět povely.

Použitá literatura, zdroje: Zapletal, M., Velká encyklopedie her: Na hřišti a v tělocvičně, Olympia, 1987
Pracovní postup pro žáky


Předmět:tělesná výchova
Název aktivity:Move for joy
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
WARM-UP activities:
1. Run around the gym, on the whistle:
- jump as high as you can
- jump around the gym
- walk on your tiptoes/heels
- run and turn left/right round
- run/go back
- run around, touch the floor and jump
- ....

2. Stand - alone (on the spot).
Breathe and relax.
Stretch. Do exercises from your head to your toes.
Touch your head, shoulder, back, knees, leg, toes...
Stretch your arms and legs...
Lean left/right/back/forward very slowly...
Bend down, bend back.
Do ten knee bends.

3. Let's play a game, "Move for Joy"
Find your partner (scatter formation).
One odd player stands in the centre and alternates between calling:
Stand (sit, lie) face to face, back to back, arm in arm, nose to nose. The students (you) take the positions accordingly. When he/she calls "All change" the students (you) must find new partners and the centre player tries to get one too. The student left without a partner goes to the centre and gives the commands.Zpět