matematika - Rozlišení rovinných útvarů a těles
Jméno:Jaroslava Broumová
Škola:ZŠ Školní,Nové Město nad Metují
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:matematika
Název aktivity:Rozlišení rovinných útvarů a těles
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák kategorizuje vybrané geometrické útvary.
Žák rozumí rozdílu mezi rovinným útvarem a tělesem.
Jazykové cíle
Žák si rozšíří a aktivizuje odbornou slovní zásobu: shapes, 2-dimensional object, 3-dimensional object, triangle, square, rectangle, regular pentagon, regular hexagon, circle, cube, pyramide, cylinder, cone, prism, sphere.
Kompetence
Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu.
Kompetence sociální - žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy.
Kompetence k řešení problémů - žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací.
Pomůcky
Kartičky, pracovní listy, slovníky, modely těles, obrázky rovinných útvarů.
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Učitel/ka zahájí otázkou, zda žáci znají nějaké útvary. Pro názornost lze využít obrázky rovinných útvarů a modely těles - vzájemná diskuze.

2. Žáci vytvoří čtyřčlenné skupiny a využijí kartičky, u kterých mají k obrázku přidat příslušný název. Pokud nevědí mohou využít slovníky.

3. Žáci opakují názvy útvarů po učiteli.

4. Žáci píší názvy útvarů na tabuli a rozdělí je na rovinné útvary a tělesa.

5. Žáci ve dvojicích doplní chybějící údaje v pracovním listě č.1 nebo č.2.

Návrh hodnocení: Neformální.

Použitá literatura, zdroje: Jaroslava Broumová - vlastní tvorba materiálu, 2010
Pracovní postup pro žáky


Předmět:matematika
Název aktivity:Rozlišení rovinných útvarů a těles
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Do you know any shapes? Can you name some? Talk together - you can look at the pictures and models.
2. Get into groups of four , please. Take cards and match the words with the pictures. Use a dictionary if you need to.
3. Listen and repeat the words after me.
4. Write the names of the shapes on the board and say which are 2-dimensional and 3-dimensional objects.
5. Now work in pairs. Hand out the worksheet. Fill in the gaps.
Přílohy
Soubor 1  Zpět