výtvarná výchova - Tajemná tvář (Mysterious face)
Jméno:Mgr. Hana Růžičková
Škola:ZŠ Dr. Fr. L. Riegra, Semily
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Tajemná tvář (Mysterious face)
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s díly světoznámých umělců a různými portréty.
Žák v hodině vytvoří koláže.
Jazykové cíle
Žák si obohatí a aktivizuje slovní zásobu v tématických oblastech lidského těla (např.: chin, mouth), umění (koláž, portrét) a vyjadřování nálady.
Kompetence
Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně.
Kompetence sociální - žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu.
Kompetence občanská - žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům.
Pomůcky
nůžky, lepidlo, tužka, barevné papíry, časopisy, letáky, ukázky portrétní tvorby od světových malířů
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1.Žáci pracují s pracovním listem: přiřazují popisky k obrázkům (hlava, detaily-ústa a oko).

2. Učitel/ka objastní žákům cíl hodiny: portrét. Žáci si přečtou v anglickém jazyce, co vlastně portrét je a jakými způsoby můžeme portrét zobrazovat. Žáci způsoby popíší na obrázcích.

3. Učitel/ka ukáže žákům několik portrétních děl od známých umělců. Žáci se zamyslí nad tím, jaké nálady může umělec na portrétu zachytit; žáci několik nálad vypíší do pracovního listu.

4. Žáci pracují na praktickém úkolu: vytvoří koláž s názvem "Tajemná tvář". Žáci nejdříve odpoví na otázku, co je koláž. K tomu poslouží i definice v angličtině na pracovním papíře. Aby žáci lépe úkol pochopili, učitel/ka připraví vlastní koláž "Tajemná tvář".(viz. příloha)

5. Vzájemná ukázka koláží a hodnocení.

Použitá literatura, zdroje:
http://simple.wikipedia.org/wiki/Portrait
http://en.wikipedia.org/wiki/Portrait
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/collage
Růžičková, H. - vlastní tvorba (koláž)Pracovní postup pro žáky


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Mysterious face
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Label the pictures.
2. Read the text and then match the words to the pictures.
3. Imagine and write down how people can feel. Which moods can they be in? (The pictures can help you).
4. Answer my question: What is a collage? Look at my collage for inspiration and make your own collage.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Zpět