hudební výchova - Polyfonie - kánon
Jméno:Iveta Sedláčková
Škola:ZŠ Jana Železného, Prostějov
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:Polyfonie - kánon
Jazyk:NJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žáci se seznámí s hudební formou kánonu, zpívají píseň " Bruder Jakob"a "Brother James" v německém, anglickém a českém jazyce. Rozvíjejí svoji představivost a fantazii při poslechu skladby,snaží se zachytit smyslový vjem výtvarnou technikou.
Jazykové cíle
Žáci srovnávají příbuznost angličtiny, němčiny, případně češtiny, vyžívají transferu jevů a slovní zásoby z jednoho jazyka do druhého, uvědomují si nebezpečí interference, tj. negativního transferu. Žáci pracují s cizojazyčnými texty, selektivním čtením vybírají potřebné informace, formulují myšlenku.
Kompetence
Sociální a personální - práce v týmu, spolupráce členů skupiny a skupin vzájemně.
K učení - využití transferu a interference v procesu učení.
Pomůcky
texty písní, pracovní listy, internet, pastelky nebo fixy pro každého, papír
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. Žáci odpovídají na otázky učitele - co je to kánon a jak se zpívá.
2. Ve dvojicích řeší žáci testové úkoly k textům o kánonu na pracovním listu 1.
3. Společná kontrola řešení úkolů testu, žáci si vyměňují názory na to, co jim pomohlo úkol vyřešit.
4. Žáci poslouchají ukázku kánonu Ddur J. Pachelbla (internetový odkaz na PL 1, asi 4,5 min.)
5. Individuálně se každý z žáků snaží na papír několika barvami zachytit dojem z poslechu kánonu, proplétání
hlasů (mohou i během poslechu)
6. Ve dvojicích (ve skupině) srovnávají žáci své obrázkové fantazie, učitel je může vystavit ve třídě.
7. Německý,český, případně anglický text písně dostanou všichni žáci na pracovním listu 2. Učitel vysvětlí
výslovnost, případně některá slova slovní zásoby. Pokud se učitel v angličtině dostatečně neorientuje,
pracuje jen s německým, případně českým textem.
8. Žáci srovnávají text v obou cizích jazycích AJ a NJ, příp. NJ a ČJ. Vyhledávají podobná slova (např.
Bruder, brother, bratr ap.)
9. Žáci společně nácvičují zpěv písně v němčině. Zpívají kánon rozdělení ve 3-4 skupinách.Návrh hodnocení: Hodnocení testu - max. 4 body, frontálně.

Klíč: Klíč je uveden také na pracovním listu 1: Lösung: 1a, 2c, 3a, 4c

Použitá literatura, zdroje: Zdroje jsou uvedeny také na pracovním listu: http://ingeb.org/Lieder/bruderja.html, www.wikipedia.cz, de. Odkazy na poslechovou skladbu jsou uvedeny na pracovním listu 1.

Rady / tipy z praxe: Učitel se rozhodne podle konkrétní situace ve třídě, zda do hodiny zařadí zpěv kánonu. Pokud třída není motivovaná pro zpěv, lze tuto aktivitu nahradit poslechem kánonu. Na PL 2 jsou uvedeny náměty pro další práci - časování sloves hören, schlafen, tvoření otázky v němčině a angličtině.Pracovní postup pro žáky


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:Polyfonie - kánon
Jazyk:NJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Singst du gern? Was singst du gern? Wer singt in deiner Familie gern? Was für ein Lied ist ein Kanon?
Kannst du einen singen (auf Tschechisch)?
2. Arbeitet in der Partnerarbeit mit dem Arbeitsblatt 1. Lest die Texte und löst die Testaufgaben.
3. Wie ist das richtig? Welche Varianten habt ihr gewählt? Was hat euch geholfen?
4.-5. Hör zu. Bei dem Hören kannst du die Musik zeichnen (wähle die Farben, die zu der Musik passen).
6. Vergleiche dein Bild mit den Bildern deiner Mitschüler.
7. Lies die Texte. Hör zu und sprich nach.
8. Vergleiche die Texte. Welche Wörter sind ähnlich?
9. Singt mit.
Zpět