zeměpis - Světadíly a oceány
Jméno:Petra Skotnicová
Škola:SSZŠ Litvínov
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Světadíly a oceány
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák popíše mapu světa a pojmenuje světadíly a oceány.
Žák vyhledá na mapě oceány a porovná je podle velikosti.

Jazykové cíle
Žák pojmenuje světadíly a oceány v AJ, např. the Indian Ocean, the Arctic Ocean.
Žák si rozšíří tématickou slovní zásobu: mořští živočichové, např. tadpole, prawn, pike.
Žák aktivizuje stupňování přídavných jmen, např. small-smaller-smallest, apod.
Kompetence
Kompetence k učení: žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení.
Kompetence k řešení problémů: žák vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.
Kompetence komunikativní: žák rozumí různým typům textů a záznamů.
Kompetence sociální a personální: žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu.
Pomůcky
nástěnná mapa - světadíly a oceány, PC - internet,školní atlasy a učebnice, pracovní list
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Žáci nejprve vyjmenují světové kontinenty a oceány a zakreslí je do mapy.

2. V dalším kroku děti podtrhnout, která zvířata z uvedeného seznamu žijí v oceánech.

3. Ve 3. cvičení si žáci přečtou 7 vět a napíší, zda je uvedené konstatování pravdivé či ne. V tomto kroku mohou používat učebnice zeměpisu či atlas světa.

4. V posledním kroku děti opraví faktografické chyby ve větách a dopíší správnou odpověď.

Použitá literatura, zdroje: Project 1 učebnice, Tom Hutchinson, third edition Oxford University Press, p.25, 2008 Fraus ilustrovaný tématický slovník, Nakladatelství Fraus 2007, p.35,36 internet Wikipedie - Světový oceán (www.wikipedia.com)
Pracovní postup pro žáky


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Světadíly a oceány
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Name continents and oceans, write them in the map.
2. Underline animals which live in the oceans.
3. Find true statements about the oceans, you can use a geography textbook, atlas of the World or the net.
4. Look at the map.Change the underline words.Zpět