hudební výchova - Hudba okolo nás
Jméno:Iveta Stržínková
Škola:Základní škola Kelč, okres Vsetín
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:Hudba okolo nás
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák posiluje vnímání různých druhů hudby.
Žák vyjadřuje vlastní názor na vybrané druhy hudby.
Źák umí postihnout odlišností jednotlivých druhů hudby.

Jazykové cíle
Žák používá slovesa a vazeby vyjadřující míru oblíbenosti, zájem či nezájem o hudební tématiku.
Źák používá přítomný čas prostý a průběhový v konkrétní situaci.
Kompetence
Kompetence komunikativní - vyjádření vlastního názoru, vztahu k hudbě, naslouchání druhým lidem
Kompetence k řešení problémů - využití vlastních zkušeností při pohybovém ztvárnění
Kompetence občanská - žák se učí být ohleduplný, tolerantní k názorům druhých lidí
Pomůcky
flip chart, popisovače nebo tabule a křída
sada kartiček (viz příloha), překladové slovníky, přehrávač nebo počítač s krátkými ukázkami různých druhů hudby (country, dechovka, pop, metal, opera apod.)
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Pracovní postup aktivity


1. Úvod, seznámení s tématem:
Učitel napíše slovo MUSIC na flip chart nebo tabuli a zeptá se žáků, jakou hudbu rádi poslouchají. (5 minut)

2. Ukázky hudby
Učitel pouští žákům krátké úryvky skladeb různých stylů a slohů hudby, např.: pop, country, dechovka, folklór, opera, hudba W. A. Mozarta. Anglicky se ptá: What kind of music have you heard? Žáci určují druh hudby (5 minut)

3. Učitel vyzve žáky, aby chodili zapisovat anglicky druhy hudby na flip chart, či tabuli. V této fázi mohou používat slovníky. Žáci postupně vytvoří „paprsky“ okolo slova hudba. Na závěr žáci napsaná slova přečtou. (5-10 minut)

4. Pantomima
Učitel rozdělí žáky do skupin. Zástupce z každé skupiny si vylosuje hudební styl a skupina si připraví pantomimické vystoupení, které předvedou ostatním ve třídě. Učitel se ptá anglicky: What kind of music is it?
What musical instrument is she playing? What is he doing? (10 minut)

5. Učitel se zeptá žáků, jak by vyjádřili anglicky: Poslouchám rád...; Mám rád...; Nesnáším...; Hraji na...;
Žáci používají fráze, které znají již z jiného kontextu z hodin Aj. Učitel rozdá do každé skupiny dvě sady kartiček. Na jedné jsou slovesa a fráze a na druhé různé osoby, které žáci použijí ve větách, viz kartičky v přiloženém souboru. Učitel prochází mezi skupinami, kontroluje a pomáhá. Na závěr každý z žáků napíše jednu větu a připevní okolo vytvořeného slunce. (10 minut)

6. Zpěv:
Žáci se naučí zpívat krátkou americkou lidovou píseň Hi Ho Nobody Home, kterou je možné zpívat i jako kánon, viz příloha. (5minut)Pokud máme návaznost na hodinu Aj, kde si žáci osvojili fráze pro vyjádření „Mám rád…“, nemusíme je už v hodině Hv opakovat.
Můžeme také navázat zadáním úkolu (hodina informatiky, domácí úkol, vyhradit hodinu Hv): Vyhledat a sestavit krátkou informaci o oblíbeném zpěvákovi nebo skupině v angličtině a další hodinu Hv pak pokračovat v tomto tématu.Použitá literatura, zdroje: Kozáková Soňa, Já písnička 4,ISMN M-706509-66-2, 2008 Cheb, G W spol.s r.o., str.15 - Hi Ho Nobody home

Rady / tipy z praxe: Pokud máme návaznost na hodinu Aj, kde si žáci osvojili fráze pro vyjádření Mám rád..., nemusíme je už v hodině Hv opakovat. Můžeme také navázat zadáním úkolu (hodina informatiky, domácí úkol, vyhradit hodinu Hv): Vyhledat a sestavit krátkou informaci o oblíbeném zpěvákovi nebo skupině v angličtině a další hodinu Hv pak pokračovat v tomto tématu.Pracovní postup pro žáky


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:Hudba okolo nás
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Good morning, children! Today we are speaking about music and kinds of music. What kind of music do you like?

Listen carefully. What kind of music is it?

What kind of music do you know? Go and write them on the paper/ board. If you need, you can use a dictionary. Now, read the words, please.

Take one card from the box. You will play the instruments, sing, dance like musicians, but without sounds. It’s a pantomime.

What kind of music do they pantomime? What musical instrument is she playing? What is he doing?

There are two groups of cards with the verbs and the persons. Take one from both groups and make sentence. After that give the cards back. Now go and write one sentence on the paper. Write around the sun.

Listen to me. Open your book, page 15. Try to sing with me.Zpět