matematika - Pythagorova věta
Jméno:Mgr. Renata Šilhánková
Škola:22. ZŠ Plzeň
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:matematika
Název aktivity:Pythagorova věta
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák rozpozná pravúhlý trojúhelník, určí odvěsny a přeponu, objasní Pythagorovu větu, vyvodí obecný závěr z praktického úkolu, aplikuje Pythagorovu větu v praktických úlohách.
Jazykové cíle
Žák pojmenuje trojúhelník, typ úhlu, přiřadí anglické názvy stran trojúhelníka
Žák dokáže reprodukovat Pythagorovu větu
Žák použije termíny do definice Pythagorovy věty.
Kompetence
Kompetence k učení: žák s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí, žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů: žák myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
Pomůcky
dataprojektor, pravítko, kartičky s anglickými termíny (přiřazování), pracovní list k vystřižení a dokazování Pythagorovy věty
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Úvod - seznámení se s osobou Pythagora, jeho život, dílo (viz. Soubor 1)
2. Pravoúhlý trojúhelník - pojmenování jednotlivých stran, úhlů
3. Definice - znění věty, doplnění termínů do věty
4. Důkaz Pythagorovy věty - praktický úkol, při kterém si žáci ověří platnost Pythagorovy věty
5. Video kontrola daného úkolu (video1)
6. Další důkaz dokazující Pythagorovu větu - video (video2)
7. Doplňující cvičení - follow up activities - případně procvičení na další vyučovací hodinu: Doplňující úkoly, na kterých si žáci procvičí definici, vypočítají dané příklady.

Použitá literatura, zdroje: http://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.htm http://www.youtube.com/watch?v=hbhh-9edn3c http://www.youtube.com/watch?v=g73rRI3vZ9M&feature=related
Pracovní postup pro žáky


Předmět:matematika
Název aktivity:Pythagorova věta
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. I will show you a picture of a man. "Who is the man?"
I will read some information about him. If you are not sure, I can help you a little: ("put the letters into correct order to make the name of the man up):S O T Y P H A G R A
2. This is a right angled triangle, please describe it by matching the right words.
3. This is the the rule and definition of Pythagorean Theorm. Fill in the gaps to show that you understand the terms.
4. Prove the definition. Here are 3 worksheets and you will prove the Pythagorean Theorem by cutting the exact parts of squares.
5. Now, let´s play the video solution on the web.
6. Here is another proof of the Pythagorean Theorem by using water in the video.
7. Follow up activities (or homework) - Two mathematic tasks are given to the students to solve them either at school or at home.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Zpět