dějepis - Jobs in the Middle Ages
Jméno:Mgr. Pavla Šrůmová
Škola:ZŠ Palachova, Ústí nad Labem
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:dějepis
Název aktivity:Jobs in the Middle Ages
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák pochopí rozdělení středověké společnosti a stručně definuje rozdíly mezi příslušníky jednotlivých stavů. Žák vlastními slovy formuluje typické znaky představitelů jednotlivých vrstev společnosti a popíše náplň jejich práce.
Jazykové cíle
Źák aktivizuje slovní zásobu: povolání a zaměstnání typická pro středověk (např.: craftsman, master craftsman, artist, farmer.
Žák aktivně používá přítomný čas prostý (převážně v oznamovacích větách).
Kompetence
Kompetence sociální a personální - žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, účinně spolupracuje ve skupině.
Kompetence komunikativní - žák se vyjadřuje výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu.
Pomůcky
Lístečky s názvy jednotlivých povolání v angličtině: král, rytíř, zemědělec, řemeslník, mnich, sluha, umělec, každé povolání je zastoupeno sedmkrát. Sedm sad, obsahujících: text s chybějícími výrazy, kartičky s těmito výrazy, čtvrtka A3, obrázky středověkých lidí při práci, lepidlo, nůžky, fixy, anglicko-český slovník.
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Na začátku hodiny učitelka žákům anglicky, za pomoci slov, která už znají, vysvětlí, že tématem budou povolání středověkých lidí.

2. Poté si každý žák vylosuje jedno povolání. Žáci přejdou do učebny, kde už je připraveno sedm stanovišť, pro každé povolání jedno. Žáci podle slova, které si vylosovali, a obrázku daného povolání, najdou své pracovní místo a tím vytvoří sedm pracovních skupin.

3. Jejich dalším úkolem je doplnit chybějící slova do textu v angličtině. Pokud si s něčím nevědí rady, mají k dispozici slovník a pomoc učitelky.

4. Poté co učitelka zkontroluje, že je text doplněn správně, žáci jej nalepí na velkou čtvrtku a doplní obrázky podle svého vkusu.

5. Výsledný plakát stručně anglicky prezentují spolužákům.

Použitá literatura, zdroje: Středověká řemesla: obrazy: http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/ARTH200/artist/guilds.html

Rady / tipy z praxe: Hodina je vedena česko-anglicky.Pracovní postup pro žáky


Předmět:dějepis
Název aktivity:Jobs in the Middle Ages
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Choose one card and go to the other room. There are seven spots. Go and stand in the spot that is for your job.
2. With the other students, fill in the missing words in the text. You can use a dictionary or ask your teacher for help.
3. When you are sure it is correct, stick it together with some pictures onto a large poster. Make your poster nice and colourful!
4. Tell the other pupils about your job and the poster.Zpět