zeměpis - Mind map - Afrika
Jméno:Pavlína Trnková
Škola:ZŠ a MŠ Brno
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Mind map - Afrika
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se známí s pojmem myšlenková mapa.
Žák se naučí pracovat s internetovou stránkou www.mind42.com.
Žák vytvoří myšlenkovou mapu na téma Afrika.
Jazykové cíle
Žák pracuje s internetovou stránkou v angličtině www.mind42.com.
Žák definuje pojem myšlenková mapa v angličtině.
Kompetence
Kompetence k učení: žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.
Kompetence pracovní: žák efektivně využívá slovník.
Pomůcky
psací potřeby, pracovní list, počítač s připojením na internet, slovník
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Motivace: lze využít např. fotografii k prezentaci tématu a libovolnou hudbu africkho kontinentu k prezentaci tématu.

2. Brainstorming - vyvození pojmu myšlenková mapa.

3. Práce s pracovním listem: žáci pracují samostatně; za použití slovníku se seznámí se slovní zásobou. Žáci pracují s počítačem, registrují se, využívají novou slovní zásobu k vytváření vlastní myšlenkové mapy Afriky.

4. Reflexe: žáci komentují vlastní myšlenkové mapy, vystaví své mapy ve třídě. Žáci připravují seznam otázek k tématu: Co bych chtěl/a ještě o Africe zjistit?


Použitá literatura, zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map http://mind42.com/ http://www.nabito.net/tvorime-myslenkove-mapy/
Pracovní postup pro žáky


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Mind map - Afrika
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Sit comfortably and imagine, that we are flying to Africa. Look at the photo and listen to the music and collect any ideas about Africa.

What do you think, when you hear the expression the Mind Map.

Take your Worksheet and follow the instructions. Use a dictionary, if it is necessary.Zpět