dějepis - Časová osa
Jméno:Marcela Vojtíšková
Škola:SSZŠ Litvínov
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:dějepis
Název aktivity:Časová osa
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák nakreslí časovou osu.
Žák si osvojí pořadí jednotlivých historických období a vyjmenuje je.
Jazykové cíle
Žák aktivizuje slovní zásobu a používá nové výrazy týkající se časové osy (např. Prehistoric Age, Ancient Age, Mediaeval Age).
Žák aktivně používá vazbu "have got" v otázkách a dlouhých odpovědích: Have you got...?, I have got....
Žák aktivizuje předložky "před" a "po" (before, after).
Kompetence
Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje.
Kompetence sociální - žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy.
Pomůcky
Žádné.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. Učitel/ka dějepisu zopakuje s dětmi česky časovou osu.

2. Na tabuli učitel/ka připraví časovou osu anglicky - nejprve se soustředí na správnou výslovnost cílové slovní zásoby.

3. Dětem rozdat předem připravené složené papírky s názvy jednotlivých období; každý si vezme jeden papírek tak, aby ostatní neviděli, co na něm je napsané. Jejich úkolem je najít pomocí otázky "Have you got e.g. Prehistoric Age?" toho, kdo patří do stejného období; následně se ve skupině stejného období postaví před tabuli od pravěku po součastnost.

4. Další aktivitou je procvičit jednotivá období s předložkami "před" a "po". Jedno dítě si stoupne čelem k tabuli, ostatní si změní místo; ten, co je u tabule se anglicky zeptá např.: "Honzo, which age is after Modern Age?"; protože si děti vymění místa, tak aby to dítě u tabule nevidělo; nyní na místě Honzy sedí např. Anička, ta za něj odpoví patřičné období. Pokud dítě u tabule uhádne, kdo to mluví, vymění si s řekněme Aničkou místo. Jestliže neuhodne, třída sedí a dítě hádá dál.

5. Další část hodiny (např. 10 minut) může učitel/ka dějepisu využít k opakování a zadání domácího úkolu.

6. Posledních 5 minut věnovat hodnocení hodiny a krátkému opakování: zavřít tabuli, aby žáci časovou osu neviděli a zkusit si říct jednotlivé výrazy znova zpaměti.


Návrh hodnocení: Ústní - reflexe a sebereflexe na konci hodiny.

Použitá literatura, zdroje: Není.

Rady / tipy z praxe: Hodinu vést spolu s učitelem/učitelkou dějepisu.Pracovní postup pro žáky


Předmět:angličtina
Název aktivity:Časová osa
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. review timeline in your language with your history teacher
2. look at the blackboard and repeat after me
3. take one piece of paper from the envelope, read it but do not show it or say it to anybody
4. find the group that has the same age, use e.g. "Have you got e.g.Prehistoric Age?" question and full answer
5. get in front of the blackboard with your group and stand correctly according to the timeline
6. sit down and listen to the instructions for the game
7. you can not speak Czech
8. one of you will come here and face the board
9. the class will change their places very quietly
10. a child who is at the board will ask a question, for example Honzo, what age is after Early Modern Age? But Honza does not sit on his place so e.g. Ann will answer it is Mediaeval Age. If the child at the board recognizes who it is he will change the place with Ann, if not he/she continues asking questions until he/she gets it right.
11. sit down back to your place
12. open your excercise book and write instructions for your homework in your language
13. let´s talk about our lesson: What did you like about it? Was it difficult or easy? What was different?

Zpět