zeměpis - Základní socioekonomické údaje o Spojených státech amerických (basic socioeconomic fact about The United States of America).
Jméno:Mgr. Ivo Dedek
Škola:ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Základní socioekonomické údaje o Spojených státech amerických (basic socioeconomic fact about The United States of America).
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák si osvojí základní znalosti socioekonomických údajů o USA.
Jazykové cíle
Žák rozumí slovní zásobě potřebné pro socioekonomickou charakteristiku státu a aktivně ji používá.
Žák používá přítomný čas prostý.
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.
Kompetence sociální a personální: žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu.
Pomůcky
Mapové podklady: nástěnná mapa Ameriky, atlasy.
Audiovizuální pomůcky: dataprojektor, počítač s programem PowerPoint a připojením k internetu, reprosoustava.

Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


Motivační část hodiny:
Učitel pomocí připravené techniky z YouTube uvede: http://www.youtube.com/watch?v=fKF6X4C8O4M - státní hymnu Spojených států amerických. Po skončení ukázky učitel zjišťuje, jestli žáci poznali národní hymnu (national anthem)a jestli poznali kterého. Pokud ne, pomůže jim dalšími otázkami. Pomocí prezentace ukáže žákům vlajku Spojených států amerických a zadá žákům úkol vymyslet teorie, co můžou znamenat hvězdy a pruhy zobrazené na vlajce.

Osvojovací část hodiny:
1. Učitel napíše na tabuli do jednoho sloupce novou slovní zásobu – number of the population or inhabitants, area, state system, head of state, official language, capital city, currency, national groups, religion, largest city. Do druhého sloupce napíše odpovídající číselné hodnoty a názvy k zadaným pojmům. Novou slovní zásobu objasní.

2. Žáci dostanou úkol si oba sloupce opsat do sešitu a pospojovat tužkou správné dvojice.
Tip: Lze připravit na kartičky.

3. Správnost utvořených dvojic si učitel ověří pomocí krátkých otázek v přítomném čase. What is the capital city of the United States of America? Do you know the currency of the United States of America? atd.
4. Žáci doplní vynechávky v připraveném textu, který zároveň slouží jako zápis z hodiny (viz. příloha)

Opakovací část hodiny:
1. Nově získané geografické vědomosti a slovní zásobu si žáci upevní pomocí popisů obrázků v powerpointové prezentaci, viz příloha.

2. Nebo se mohou ve dvojicích pokusit diskutovat o USA


Použitá literatura, zdroje: Všchny obrázky PPT staženy z google.cz sekce obrázky; Smith-Dluha G. A kol.: Angličtina – Otázky a odpovědi. Infoa Olomouc 2008
Pracovní postup pro žáky


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Základní socioekonomické údaje o Spojených státech amerických (basic socioeconomic fact about The United States of America).
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. What are the stars and stripes on the flag of the United States of America?
2. Listen to the new words and repeat them after me. Write them in your notebook and match the correct pairs.
3. Let´s check your answers.
4. Complete the text. Use these words: number of the population or inhabitants, area, state system, head of state, official language, capital city, currency, national groups, religion, largest city.
5. Tell your neighbour what you remember about the United States of America.
6. Describe the picture.Zpět