dějepis - Gotika
Jméno:Jana Draganová
Škola:Gymnázium Tanvald
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:dějepis
Název aktivity:Gotika
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák pozná jednotlivá díla gotického slohu a popíše středověké město.
Jazykové cíle
Žák aktivizuje slovní zásobu - stavby (např. bridge, gate, castle).
Žák aktivně používá existenciální vazbu there is/are a předložky (around, in the middle of, next to, in front of, behind).
Kompetence
Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse.
Kompetence sociální - žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu.
Pomůcky
pracovní list
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Žáci spojí obrázky gotických děl s jejich obecnými názvy v anglickém jazyce; žáci pracují ve skupince.

2. Žáci vyjmenují stavby, se kterými se mohou setkat ve středověkém městě.

3. Děti se pokusí uhodnout, které město je na fotografii (Carcassonne). Ve skupinách popisují, které stavby jsou na kterém místě v daném městě; při popisu využívají slovní zásobu z pracovního listu a předložky, např. around, behind, next to.

Použitá literatura, zdroje:
1.1.http://img.ihned.cz/attachment.php/280/12898280/aiot58CDE7IMNOkl6Qchrxyz1SU29AVm/90639_vikCr_karlstein.jpg 1.2.http://img.geocaching.com/cache/980e3894-313a-45b3-8b92-a44c2922e875.jpg
1.3. http://hornopolican.ic.cz/phprs/image/topic/gotickamadona03.jpg
1.4. http://www.nauterre.com/pages/Europe/France/chartres-cathedral/chartres-c-paradox.jpg
1.5. http://www.azylpromilence.com.cz/obrazky/brana.jpg
1.6. http://bajger.wz.cz/frk/img/klara_iniciala.jpg
1.7. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Roudnicka_madona.jpg/180px-Roudnicka_madona.jpg
1.8. http://curiavitkov.cz/images/zivot/most-pisek.jpg 1.9. http://www.trebic.cz/apollo/pictures/2009218173634869446.jpg
1.10. http://www.naturegraphics.net/bg726 Tours v2.JPG 2. http://www.letrabet.com/carcassonne1.jpg


Pracovní postup pro žáky


Předmět:dějepis
Název aktivity:Gotika
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Match the words with the pictures.
2. What buildings can you find in a town from the Middle Ages?
3. Which town can you see in the picture? Work in groups and describe what you can see. Use these prepositions: around, next to, in the middle of, in front of.Zpět