přírodopis - Les
Jméno:Mgr. Jana Zimková
Škola:ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Les
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák aktivizuje názvy zvířat: frog, monkey, bird, snake, spider, elephant.
Žák se seznamí s vybranými slovy: forest, coniferous/leafy trees, cone, beech, oak, birch, maple, fir, spruce, pine, larch.
Žák porovná a zařazuje stromy do skupin.
Žák rozliší a třídí stromy podle typu lesa.
Jazykové cíle
Žák přečte text s porozuměním.
Žák zná a použije anglické názvy z oblasti "les": forest, coniferous-leafy trees, cone, leaves.
Žák si rozšíří slovní zásobu v tématu "trees".
Žák rozliší a roztřídí stromy podle typu lesa v angličtině.
Žák používá dvojjazyčný slovník anglicko-český a česko-anglický.
Žák sestaví větu z textu o lese, gramaticky správně doplní text.
Žák dokáže věcně a správně reprodukovat text spolužákovi.
Kompetence
Kompetence k učení - žák vyhledává a třídí informace.
Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu a naslouchá promluvám druhých lidí.
Kompetence sociální a personální - žák účinně spolupracuje ve skupině.
Kompetence k řešení problémů - samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
Pomůcky
křížovka, PC + dataprojektor, pracovní list pro žáky s textem o lese, zvýrazňovače, pracovní list pro skupinovou práci – 3 ks, dvojjazyčný anglicko-český a česko-anglický slovník
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Pracovní postup aktivity


1. Učitel vyzve žáky, aby se zamysleli nad slovem PŘÍRODA. Žáci se rozdělí do tří skupin podle toho, které slovo je napadlo jako první (zvíře, rostlina, aktivita v přírodě).

2. Každá skupina dostane stejnou křížovku (zvířata), jejímž řešením je slovo FOREST.

3. Každá skupina napíše 3 věci, které ji napadnou v souvislosti se slovem LES.

4. Každá skupina má list se stejným textem jako je promítán na stěnu. V tomto textu si každý zvýrazňuje slova, která jsou pro něj neznámá.

5. Každá skupina má svůj úkol, který se vztahuje k textu:
A – doplňte slova do vět
B – spojte části vět
C – přiřaďte českou větu k anglické

6. Každá skupina předvede výsledky své práce ostatním.

7. Prezentace v Power pointu – Forest.

8. Skupiny se samostatně zamyslí, jaké další tři věci by je teď napadly o lese a připíší je k předešlým - diskuse.

9. Zadání domácího úkolu: každý žák si najde a přepíše do slovníčku zvýrazněná slova z textu.


Návrh hodnocení: - formální - úspěšnost při zpracovávání skupinových úkolů - neformální – prezentace skupinové práce, aktivita ve skupině, splnění domácího úkolu

Klíč: křížovka: 1-frog, 2-monkey, 3-bird, 4-snake, 5-spider, 6-elephant, řešení: forest

Použitá literatura, zdroje: znalosti učitele o tématu les, anglicko-český a česko-anglický slovník (např. Fronek Josef z vydavatelství LEDA)

Rady / tipy z praxe: Zkontrolovat, zda si žáci nezvýraznili slova, která se nevztahují k tématu les, aby si doma nehledali a nezapisovali do slovníčku jiná slova než mají.Pracovní postup pro žáky


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Les
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. BRAINSTORMING: Close your eyes. Imagine the NATURE. What can you see?
Creating GROUPS: Make three groups depending on your word (animals, plants, activities).
2. CROSSWORD: Translate the words and fill them in.
3. GROUPS: Write down three things about the forest.
4. READING the text: Look at the wall, this is the same text you have got. We will read it together. Take a highlighter and highlight the words you do not know.
5. WORKING in the group: Take your worksheet. Read the task and do it.
A-Fill the missing words into the text.
B-Match the parts of the sentences together.
C-Match the English and the Czech sentences together.
6. PRESENTATION: Listen to me. Are you ready to start your presentation? Which group will be the first? (Who wants to start?) Come here and go on!
7. TEACHER´S presentation: OK, some more information about the forest. Look at the wall.
8. Think about the three things you wrote down about the FOREST? Are they true or wrong? Write down three more things you know about the forest now.
9. Your HW is to translate and rewrite the hightlighted words from the text about the forest in to your dictionaries.
Přílohy
Soubor 1  Zpět