výtvarná výchova - Jack-o´-Lantern
Jméno:Ivana Kubátová
Škola:Zš a Mš Třebotov
Rok:2011Metodické pokyny pro učitele


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Jack-o´-Lantern
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:více vyučovacích hodinCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s reáliemi svátku Halloween.
Žák dokáže navrhnout a podle instrukcí vyrobit Jack-o‘-Lantern.

Jazykové cíle
Žák porozumí instrukcím a jejich posloupnosti v pracovním postupu.
Žák si osvojí a aktivně používá slovní zásobu označující použité materiály a pomůcky: a pumpkin, a candle, a spoon, newspapers, a large sharp knife.
Žák si procvičí rozkazovací způsob sloves: spread, cut, hollow, draw, put.
Kompetence
Kompetence pracovní: žák používá bezpečně nástroje, dodržuje bezpečnostní pravidla.
Kompetence občanské: žák účinně spolupracuje ve skupině.
Kompetence komunikativní: žák naslouchá a komunikuje v rámci skupiny.
Pomůcky
Pomůcky: obrazový materiál – časopisy, fotografie Jack-o’- Lantern, tužky, papír A4, dýně, noviny, lžíce, velké ostré nože, svíčky, překladové slovníky
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


Motivace: na tabuli připevníme obrázky Jack-‘o-Lantern.
Položíme otázku: What materials and tools do we need to make Jack-o’- Lantern? Žáci uvádějí anglická slova pro příslušné materiály a nástroje a píší je na tabuli.

Práce ve skupinách: žáky rozdělíme do skupin po čtyřech. Do každé skupiny přidělíme jednu dýni. Jednotlivci kreslí návrhy obličeje pro Jacka. V rámci skupiny vyberou hlasováním nejlepší návrh, který později zrealizují. Každá skupina dostane instrukce k pracovnímu postupu v AJ na šesti kartách a společně je složí do správné posloupnosti jednotlivých kroků.

Přidělíme nástoje a poučíme o bezpečnosti práce. Žáci pracují podle návodu a vybraného návrhu. Dbáme na průběžný úklid učebny.

Závěr: shromáždíme výrobky vedle sebe, zapálíme svíčky. Porovnáváme a hodnotíme provedení a design – která dýně nejstrašidelnější.

Pořídíme fotodokumentaci.Použitá literatura, zdroje: R+R magazine,roč.18.,říjen 2007, strana 3
Pracovní postup pro žáky


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Jack-o´-Lantern
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Motivace: What materials and tools do you need to make Jack-o’-Lantern. Write these words on the blackboard.
Aktivita ve skupinách: You are going to work in groups. Make groups with four members. Here you have papers and pencils. Draw your own design of Jack’ s face. Choose the best one in each group. You will get 6 cards with instructions. Put them into the right order. Then follow the working steps.
Here you have tools, be careful during your work with a sharp knife. Clean your desks.
Závěr: Bring your final products to one place and light the candels inside it.
Tell me which is the best and the scariest one.Přílohy
Soubor 1  Zpět