občanská výchova - Člověk v rytmu času
Jméno:Mgr.Bc.Marcela Otavová
Škola:ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:Člověk v rytmu času
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák aktivizuje své znalosti anglických názvů dnů, měsíců, ročních období a jiných časových údajů a využije je v individuálním projektu "A year in my life".
Žák prezentuje projekt před třídou.
Jazykové cíle
Žák vyjmenuje anglické názvy dnů, měsíců, ročních období a jiných časových údajů nahlas, plynule a foneticky správně.
Žák aktivizuje pravopisné znalosti názvů dnů, měsíců atd.

Kompetence
Kompetence sociální a personální - žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi ve skupině.
Kompetence komunikativní - žák se účinně zapojuje do diskuse, žák tvořivě využívá text ke svému rozvoji.
Kompetence k učení- žák propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí.
Pomůcky
pracovní list pro každého žáka
psací pomůcky
2 sady kartiček s anglickými názvy měsíců (vlastní tvorba)
Pracovní postup aktivity


1. Žáci pracují ve skupinách a vzájemně si pomáhají při plnění čtyř úkolů na pracovním listě.

2. Po vyplnění pracovního listu svou práci odprezentují a reflektují na skupinovou práci.

3. Pohybová aktivita - štafeta pro 2 skupiny - žáci mají za úkol formou štafety správně seřadit měsíce v roce.

4. Pantomima ve skupinách - žáci mají za úkol po dohodě ve skupině pantomimicky ztvárnit roční období na základě typických aktivit či znaků.

5. Společné shrnutí a reflexe hodiny.

Návrh hodnocení: Hodnocení bude provedeno po odevzdání individuálního projektu "A year in my life", kde žáci prakticky předvedou osvojenou znalost slovní zásoby. (cca 40 slovíček) Součástí hodiny je též hodnocení práce ve skupině, je preferována účinná spolupráce žáků. Předpokládá se též elementární znalost zadávání instrukcí v AJ.

Klíč: 1.cv. 1.a second 2.a minute 3.an hour 4.a day 5.a week 6.a month 7.a year 8.a century 2.cv. a clock, a watch, a watch, a clock 4.cv. autumn spring summer winter

Použitá literatura, zdroje: vlastní praxe obrázky http://images.google.cz

Rady / tipy z praxe: Zvolené aktivity lze rozložit do dvou vyučovacích hodin Výchovy k občanství v průběhu bloku Člověk v rytmu času. Na pohybovou a dramatickou aktivitu je vhodné zvolit větší prostor.Pracovní postup pro žáky


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:Time expressions
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Work in groups of four. Your task is to do the exercises on your worksheet.
- Put the time expressions in the correct order.
- Decide: a clock or a watch?
- Find the names of months in a wordfind.
- Can you see the names of seasons in the jumbled words?
2. Present the results of your groupwork to all the pupils.
3. Make two groups. Your task is to run in relay with your friends, put the months
in the correct order and be as quick as possible.
4. Mime the seasons in groups according to their typical activities and characters.
5. How did you enjoy the activity?
Say (repeat) the words you have learnt.
Přílohy
Soubor 1  Zpět