občanská výchova - Do you know these famous British people?
Jméno:Věra Fabíková
Škola:ZŠ Brno, Novolíšeňská 10
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:Do you know these famous British people?
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák si rozšíří své znalosti o 8 známých postav z britské historie a současnosti.
Jazykové cíle
Žák aktivizuje používání minulého času prostého.
Kompetence
Kompetence občanská - žák respektuje, chrání a ocení tradice a kulturní i historické dědictví.
Kompetence sociální a personální - žák účinně spolupracuje ve skupině.
Pomůcky
Pracovní listy (rozstříhané) pro skupiny
Pracovní listy pro samostatnou práci
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Žáci se zamyslí nad anglickými názvy povolání některých lidí, kteří se stali slavnými.

2. Žáci se rozdělí do skupin, obdrží lístky se jmény, portréty a informacemi o osmi slavných Britech. Ve skupinkách přiřazují jména, tváře a informace k sobě. Skupiny si porovnají své výsledky, informace jsou nahlas přečteny a žáci se seznámí se správným řešením. Žáci odevzdají materiály učiteli.

3. Každý žák obdrží pracovní list s úkolem č.3 - křížovkou a otázkou č.4. Vypracují úkol samostatně, potom je nahlas přečteno správné řešení.

Klíč: Solution: 1.King, queen, writer, singer, actor, scientist etc. 2.a-5-V, b-7-III, c-8-VIII, d-2-VI, e-3-II, f-1-IV, g-6-I, h-4-VII 3.history 4.Queens Elisabeth I and Elisabeth II, Princess Diana, King Henry VIII, writers: William Shakespeare and J. K. Rowling, scientist: Isaac Newton, singer: John Lennon.

Použitá literatura, zdroje: Tim Vicary: Kings and Queens of Britain, Oxford University Press 2010, str. 8 - 11, 18 - 19 Tom Hutchinson: Project English III, Student´s Book, Oxford University Press 200, str. 82 Internet - wikipedia.com, google.com
Pracovní postup pro žáky


Předmět:angličtina
Název aktivity:Do you know these famous British people?
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Think of some jobs of people who became very famous.
2. Work in groups of 2 or 3 people. You will get 8 names, 8 pictures and 8 pieces of information about 8 famous British people. Match the names, faces and short information. Compare your ideas, read the texts and translate them. Give the materials back to your teacher.
3. You will get a sheet of paper with a crossword. Find the hidden word in the crossword.
4. Revise: 3 names of British queens or princesses, 1 name of a British king, 2 names of British writers, 1 name of a British scientist and 1 name of a British musician.
Zpět