matematika - Krácení a rozšiřování zlomků
Jméno:Mgr.Alice Golová
Škola:ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:matematika
Název aktivity:Krácení a rozšiřování zlomků
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žáci pojmenují jednotlivé části zlomku, dokáží rozpoznat základní tvar zlomku, rozšířit a krátit zlomek daným číslem, vypočítat jednoduché příklady.
Jazykové cíle
Žák aktivizuje slovní zásobu týkající se zlomků (nouns - fraction, numerator, denominator, fraction line, simplest form, equivalent, cancelling, expanding, divide, multiply, cancel, expand, set up)
Žák pojmenuje jednotlivé zlomky, části zlomku, vypočítá konkrétní hodnoty zlomků - jednoduché příklady.
Žák aktivně používá přítomný prostý čas.


Kompetence
Kompetence k učení: žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly.
Kompetence k řešení problémů: žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací.

Pomůcky
PC s projektorem a interaktivní tabulí, pracovní listy, psací potřeby, volné archy papíru.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. Úvod - seznámení s cílem hodiny
2. Prezentace PowerPoint - Fractions
3. Žáci (ve dvojicích) prakticky zkouší pomocí překládání archu papíru teoretické poznatky o rozšiřování zlomků číslem 2
4. Žáci čtou hodnoty promítaných zlomků nahlas (v Aj) - Worksheet 1
5. Rozdělení žáků do dvojic, dvojice vyplňují Worksheet 2, následně kontrola výpočtů podle promítaného klíče
6. Vyhodnocení podle dosaženého počtu bodů
7. Doplňující aktivity (follow up activities) k procvičení rozšiřování a krácení zlomků (viz učebnice - Matematika pro 7. ročník, 1. díl, str. 19/4., 6.,7., str.20/19., 21.(množství upravit podle času)
8. Shrnutí

Návrh hodnocení: neformální - hodnocení práce dvojic i jednotlivců během jednotlivých aktivit formální - bodové ohodnocení pracovního listu 1 (viz vložený soubor)

Klíč: viz vložený soubor

Použitá literatura, zdroje: Josef Trejbal, Darina Jirotková, Václav Sýkora: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl, SPN Praha, 1997
Pracovní postup pro žáky


Předmět:matematika
Název aktivity:Rozšiřování a krácení zlomků
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Watch the presentation (pupils revise new vocabulary, count on the interactive board, draw on the interactive board, try to guess the results, and cooperate with the teacher)
2. Make groups of two. You will get a sheet of paper. Try to divide it into sixteenths!
3. Look at the interactive board and read these fractions aloud, please (Worksheet 1).
4. Now you will work in pairs again. Fill in Worksheet 2. (If you need my help, ask me, please.)
5. Look at the interactive board and check your results, count the points and write your marks.
6. Open your textbook at page 19; we are going to do exercise number 4 (on the blackboard and also in pupils' exercise books)
7. Let's sum up the lesson. How did you like it?

Přílohy
Soubor 1  Zpět