tělesná výchova - Warming up - rozcvička
Jméno:Jiřina Hlaváčová
Škola:ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:tělesná výchova
Název aktivity:Warming up - rozcvička
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák připraví rozcvičku.
Jazykové cíle
Žák rozumí a aktivně pojmenuje částí těla. Klíčová slova: parts of body, elbow, wrist, waist, ankle.
Žák rozumí a aktivně používá slovesa pohybu. Klíčová slova: rotate, bend, straighten, lift, lower, breathe, touch, skip.
Žák rozumí a používá instrukce tj. rozkazovací způsob.
Kompetence
Kompetence k učení: žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
Kompetence sociální a personální: žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů.
Kompetence pracovní: žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti,ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
Pomůcky
plakát s postavou, lepící kartičky s názvy nových částí těla (wrist, waist, elbow, ankle); karty s názvy sloves (rotate, bend, straighten, lift, lower, breathe, touch, skip); karty s českými názvyPracovní postup aktivity


1. Warm up: Učitel vyzve žáky, aby jmenovali části těla, které znají a ukázali je.

2. Učitel seznámí žáky s novými slovíčky označujícími části těla např. wrist, waist, elbow, ankle. Žáci umístí na plakát kartičky s pojmenováním. Žáci slovíčka vyslovují a jsou vyzváni, aby určenou část těla ukázali a dotkli se jí.

3. Učitel vydává pokyny k cvičení a současně cvik předvádí. Žáci cvičí podle pokynů.

4. Po skončení rozcvičky učitel ukáže karty se slovesy např. rotate, bend, straighten, lift... a karty s českými významy. Žáci přiřazují český a anglický význam k sobě. Pokud si žáci nepamatují, učitel napoví pohybem.

5. Učitel vyzve žáky, aby sami říkali instrukce, které si pamatují a předvedli je. V případě zájmu si žáci mohou připravit sadu cviků v angličtině za domácí úkol.

Návrh hodnocení: neformální

Rady / tipy z praxe: V hodině AJ: pracovní list, kde žáci popíší části těla a doplní vynechaná slovesa v textu, instrukce k cvikům. Žákům se aktivita velmi líbila, skutečně si připravili rozcvičku v AJ na další hodinu.Pracovní postup pro žáky


Předmět:tělesná výchova
Název aktivity:Warming up - rozcvička
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
What parts of body do you know? Can you name and touch them?

I´m going to show you some other parts.(Učitel ukazuje části těla na sobě, pak ukáže kartičky s názvy a vyzve žáky, aby je správně nalepili na plakát)

Touch your knee, head, waist, knee...Show me your ankle, ear...( Je vhodné mezi známé výrazy zařazovat ty nové)

Let´s have a warming up. Follow me.
1) Hold your arms straight out level with your shoulders. Rotate your hands at the wrists 4x. Rotate your arms at the elbows 4x. Rotate your arms at the shoulders 4x.
2) Stand with your feet apart, raise your arms above your head, lower your arms 8x.
3) Put your hands in waist and bend forwards, straighten. Bend backwards, straighten 8x.
4) Now rotate your body at the waist. 4x to the left, 4x to the right.
5) Stand with your feet together. Lift your right knee and rotate your foot at the ankle 4x,
then rotate your leg at the knee 4x.Lower your knee.
Next the same with your left leg. Lift your left knee and rotate your foot at the ankle 4x, then
rotate your leg at the knee 4x. Lower your knee.
6) Kneel down, put your hands behind your head, sit down to the left, straighten, sit down to the right, straighten 4x.
7) Sit down with your feet apart, raise your arms above your head. Bend your head to your left leg and touch your knee with your head, straighten. Bend your head to your right leg, touch your knee with your head, straighten.
8) Lie down on your back with your feet together. Raise your left leg and lower your leg. Raise your right leg and lower your leg. Raise both your legs, lower your legs. 4x.
9) Skip on your left leg 8x, skip on your right leg 8x, skip on both your legs 8x.
10) Take a deep breath and raise your arms, breathe out and bend forwards.
Thank you very much.

Do you remember what do these words mean? Can you find the Czech expressions? (Žáci přiřazují české slovo k anglickému: např. touch - dotknout se)

Can you say any instructions?

You are great, thank you. If you want you can prepare your own warming up for next lesson.
Zpět