matematika - Flat shapes - obvod geometrických útvarů
Jméno:Holasová Alena
Škola:ZŠ a MŠ Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:matematika
Název aktivity:Flat shapes - obvod geometrických útvarů
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žáci vypočítají obvod rovnoběžníku a trojúhelníku.
Jazykové cíle
Žáci rozumí a aktivně používají základní terminologii: rectangel, square, triangle, angle, perimetr, side, long - length, wide - width, centimetre, millimetre, How long...? to measure.
Žáci odborné vyrazy správně vyslovují a zapisují.
Žáci aktivně používají anglická čísla, včetně desetinných.
Kompetence
komunikativní: žák formuluje své myšlenky v logickém sledu
k řešení problémů: žák samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
k učení: žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
Pomůcky
Pracovní list, pravítko, tužka, interaktivní tabule (tabule)Pracovní postup aktivity


1. Učitel napíše na tabuli anglické názvy útvarů, se kterými žáci budou pracovat - square, rectangle, triangle. Žáci odhadují významy. Společně vyvozují přiřazení na základě vlastní zkušenosti, např. triangle je hudební nástroj, jaký má tvar? Square je náměstí, jaký by to mohl být tvar? Lze kombinovat Aj a Čj.

2. Učitel rozdá pracovní listy. Žáci si dokreslí tvar nebo zapíší český význam vyvozených slov do listu. Žáci si přečtou definice útvarů a společně je vysvětlí nebo přeloží. Do textu si žáci zaznamenají význam tučně vytištěných slov side, angle. Slovo length je podstatné jméno ke slovu long, žáci odhadují význam tohoto slova, zapíší do textu. Učitel nakreslí na tabuli obdélník a názorně ukáže. Pak se zeptá na význam slova width a opět ukáže na obrázku.

3. Žáci si zopakují popisování stran útvarů, především u trojúhelníku. Žáci popíší strany útvarů v pracovním listu.

4. Žáci změří délky stran a zapíší do pracovního listu - úloha 1. Společná kontrola (How long is the side a?), pak žáci převedou na mm a zaokrouhlí. Učitel dbá na správné čtení zápisu desetinných čísel.

5. Učitel zopakuje vzorce pro výpočet obvodu, zapíše na tabuli a použije názorný příklad.

6. Žáci přečtou a přeloží/ vysvětlí difinici obvodu v angličtině, vyvodí význam slova perimeter a zapíší do pracovního listu.

7. Žáci vypočítají obvody zadaných útvarů - úlohy 2 a 3. Proběhne společná kontrola.

8. Žáci společně vymýšlí zadání dalších úkolů, např. What is the perimeter of your textbook? apod.

Použitá literatura, zdroje: P. Patilla. Oxford first Maths dictionary, Oxford University Press, Oxford 2001

Rady / tipy z praxe: Je vhodné nechat žáky, aby matematické termíny vyvozovali z nákresů.Pracovní postup pro žáky


Předmět:matematika
Název aktivity:Flat shapes - obvod geometrických útvarů
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
What can you see on the board?

What are the names of the sides? Where is the length? Point at it. Where is the width? Point at it.

Measure all the sides and write it down. How long is side "a" of the square in your worksheet? How long is side "b" of the rectangle? How many millimetres? How many centimetres? How long is side "c" of the triangle?

What is the perimeter of the square/rectangle/triangle?
Přílohy
Soubor 1  Zpět