zeměpis - Východní Evropa na mapě
Jméno:Helena Holubová
Škola:ZŠ Mánesova, Otrokovice
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Východní Evropa na mapě
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se dokáže orientovat na mapě Východní Evropy
Žák vyjmenuje jednotlivé státy při použití zeměpisných pojmů
Žák kategorizuje výškové rozdíly
Jazykové cíle
Žák aktivně používá geografické pojmy: climate, difference, forest, glacier, lake, lowlands, plains, sea-level, surface, swamp, territory
Žák čte odborný text s porozuměním
Žák používá přítomné časy (prostý i průběhový) a druhý a třetí stupeň přídavných jmen
Kompetence
Kompetence k učení: žák čte s porozuměním a vyhledává klíčové informace
Kompetence sociální: žáci se domlouvají ve dvojicích, skupinkách a respektují názory druhého
Pomůcky
mapa Evropy a mapa světa, pracovní listy, slepá mapa, obrázky, fotografie, text - pracovní list
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. Úvodní práce s mapou-opakování - vyjmenuj a ukaž jednotlivé kontinenty a oceány na mapě světa

2. Práce ve dvojicích - doplnění kontinentů, moří a států do pracovního listu (tabulka)- úkol 1, společná
kontrola

3. Práce s textem - číst text s porozuměním
- vybrat klíčová slova, společně vysvětlit
- zápis a zakreslení jednotlivých států do slepé mapky (úkol 2)

4. Skupinová práce-cvičení na upevnění určitých zeměpisných informací (využití mapy) a na použití 2. a 3.
stupně přídavných jmen-doplňování do vět - (úkol 3)

5. Závěrečná zpětná vazba - práce individuální - použití klíčových slov k doplnění do obrázku (úkol 4)


Návrh hodnocení: Lze hodnotit malou známkou průběžné plnění úkolů nebo udělit plusové body za poslední úkol

Použitá literatura, zdroje: BRINKE, J., BAAR Vl., KAŠPAR V., POLLAKOVÁ M.: Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy; Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií;1.vyd.,2002,nakl. Fortuna,192 stran,169-172 str. mapa: http://www.enchantedlearning.com/subjects/continents/Europe/label/label.shtml
Pracovní postup pro žáky


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Východní Evropa na mapě
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Show me these places on the map...
Take your worksheet, complete the chart and use the words
You will work in pairs, look at the map on your WS and label Ukraine, Russia and Belarus.
Read the text, look up the underlined new words in the text and try to explain them.
Do you understand all these words?
Group work - warm-up activity - comparative and superlative - chain - "frozen man"-bad-worse-the worst...
the one who interrupts the chain is out of the game, the last one is the "frozen man".
Use your knowledge and write correct sentences; use the comparative and superlative.
Individual work - write the new key words into the boxes on your worksheets.Zpět