angličtina - Nový Zéland - Co nebo kdo je kiwi?
Jméno:Ilona Bařinková
Škola:ZŠ Brumov-Bylnice
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:angličtina
Název aktivity:Nový Zéland - Co nebo kdo je kiwi?
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák ukáže na mapě Nový Zéland
Žák si osvojí základní a zajímavá fakta o Novém Zélandu
Jazykové cíle
Žák používá slovní zásobu - obecné zeměpisné názvy Nového Zélandu.
Žák čte odborný zeměpisný text s porozuměním
Žák umí definovat pojmy v cílovém jazyce.
Kompetence
Kompetence k učení: žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení a tvůrčích činnostech
Kompetence k řešení problémů: žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí a je schopen je obhájit
Pomůcky
mapa Austrálie a Oceánie nebo mapa světa; fotografie nebo obrázky symbolů Nového Zélandu (AUSTRALIA AND NEW ZEALAND FACTFILES); pracovní listy New Zealand - Land of the Long White Cloud (TIMESAVER CUSTOMS AND LIFESTYLE IN THE ENGLISH-SPEAKING WORLD); kartičky s klíčovými slovy v anglickém jazyce
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Úvod-téma se kryje s učivem zeměpisu v 6. ročníku, proto učitel nejdříve zjistí, co žáci znají o Novém Zélandu
(brainstorming ve dvojicích v mateřském nebo cílovém jazyce, potom žáci říkají své nápady celé třídě a v angličtině se zaznamenají na tabuli) - pokud je nápadů málo nebo váznou, podpoří je učitel obrázky nebo kartičkami s klíčovými slovy

2. Práce s mapou: žáci lokalizují Nový Zéland na mapě světa, pokud možno v angličtině

3. Práce s textem: žáci ve dvojicích čtou krátké texty o Novém Zélandu v angličtině a doplňují chybějící slova
(jednotlivé symboly Nového Zélandu, viz pracovní listy New Zealand-Land of the Long White Cloud); společná kontrola správnosti odpovědí a porozumění textu

4. Definování symbolů: žáci se za pomoci učitele snaží definovat jednotlivé symboly Nového Zélandu v angličtině.

5. Práce s mapou: žáci hledají na zjednodušené mapě určitá místa (vodopády,útesy,ledovec apod) a zároveň se snaží tyto pojmy předložené v angličtině pochopit díky obrázkům na zjednodušené mapě, případně pomocí slovníku, viz pracovní listy New Zealand - Land of the Long White Cloud. Další procvičení: žáci říkají, kde jinde ve světě najdeme např. aktivní sopky, příklady ostrovů apod.

6. Praktické použití: každý žák vytvoří 4 věty v angličtině týkající se Nového Zélandu, tyto věty mohou být pravdivé, ale nemusí; žáci čtou věty třídě nahlas a ostatní říkají, zda je daná věta pravdivá či ne, nepravdivá tvrzení žáci opravují.

Použitá literatura, zdroje: Pelteret Cheryl, Customs and Lifestyle in the English-speaking World, TIMESAVER, 2007, SCHOLASTIC ,80 stran, strany 42 a 43 Lindop Christine, Australia and New Zealand, Factfiles, 1998, OUP, 29 stran, strany 17 až 25

Rady / tipy z praxe: Je vhodné pokračovat v dalších hodinách a zaměřit se detailněji na zajímavá fakta o Novém Zélandu,např Maorské legendy, původ tance "haka" nebo životopis Sira Edmunda Hilaryho.Pracovní postup pro žáky


Předmět:angličtina
Název aktivity:Nový Zéland - Co nebo kdo je kiwi?
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. What do you know about New Zealand?Think of New Zealand and in pairs write down what comes to your mind when I say New Zealand.You can use English or Czech.
2. Now,look at the map, can you see NZ? Where is it? OK,so is it in the northern or southren hemisphere? Can you show it,please?
3. Now,in pairs,look at the pictures,the symbols of NZ,read the texts and complete the texts with the correct words or phrases,the pictures will help you.
Now,we will read the texts and check your answers.
4. Let´s revise what we already know,Czech is OK,but try English,I´ll help you:Who is Kiri Te Kanawa?How is The Lord of the Rings connected to New Zealand?
Who or what is The All Blacks? etc.
5. Now,look at the map of NZ again and find a glacier,an active volcano,waterfalls...see ex.5,page 43 on your
worksheets.What is the glacier called?And where is the active volcano?Is it in the North or the South Island?
What is the Czech word for cliffs? etc.
Where else in the world can you find high mountains/an active volcano....?
6. Here we´ve got pictures from NZ and some words connected to NZ.Your task is to write down four sentences about NZ,these statements can be either true or false.The pictures,words and the texts can help you,but make the sentences simple.
Now listen to Petr.True or false?Yes,that´s false.Can you correct it,Simona? Yes,well done.Zpět