výtvarná výchova - Kresba podzimního stromu
Jméno:Mgr. Kamila Bendová
Škola:ZŠ Litovel, Vítězná 1250
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Kresba podzimního stromu
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:více vyučovacích hodinCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák pozná a charakterizuje roční období.
Žák pozná a charakterizuje části stromu.
Žák užívá linii pro vyjádření rytmu, pocitu, obrysu.
Jazykové cíle
Žák rozumí jednotlivým pokynům a větám v AJ a adekvátně na ně reaguje.
Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova.
Žák se seznámí se slovy vztahujícími se k danému tématu - roční období (spring, summer, autumn, winter),
části stromu ( root, tree, trunk, branch, bark, top, leaf).
Žák používá vazbu: I can see..., There is/are...
Žák rozvíjí své vyjadřovací schopnosti v cizím jazyce.
Kompetence
Kompetence k učení: žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro další využití.
Kompetence pracovní: žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
Pomůcky
Obrázky stromů z časopisů, karty stromů v různých ročních obdobích, karty s hesly a výkladem hesel pro práci ve skupinách, slovníky, psací potřeby, lepidlo, výkresy formátu A3, inkoust, tužka č.1, pero
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. Motivace: Na tabuli připevníme obrázky stromů z časopisů. Na jeden ukážeme a zeptáme se, co žáci vidí. Pokud žáci otázce rozumějí, neprezentujeme ji česky. Předpokládaná odpověď - Vidím strom. Zeptáme se na velikost, barvu, roční období. Žáky rozdělíme do čtyř skupin. (Každý učitel má jistě osvědčený způsob tvoření skupin.) Každá skupina si vylosuje jedno roční období. Skupiny si připraví několik jednoduchých vět v anglickém jazyce, které charakterizují dané roční období. Svoji charakteristiku předvedou ostatním skupinám. Skupiny se snaží uhodnout, které roční období představují. (20 minut)

2. Aktivita ve skupinách Žáci pracují ve skupinách po čtyřech. Každé skupině rozdáme karty s názvy částí stromů a karty s výkladem názvu. Žáci mají za úkol vytvořit z karet dvojice.( viz. pracovní list pro učitele) Na papír nakreslí siluetu stromu a karty s názvy na strom položí. Po společné kontrole např. vyvoláváme dvojice žáků - jeden přečte název, druhý vysvětlí přečtený výraz, žáci karty přilepí.(15 minut)

3. Samostatná práce na kresbě podzimního stromu Žákům rozdáme výkresy formátu A3. Žáci si připraví tužku č.1, gumu, inkoust, pera. Vysvětlíme téma - KRESBA PODZIMNÍHO STROMU. Pomocí linie - čáry mají nakreslit podzimní strom. Linií nevytvoří jen obrys stromu, ale použijí ji i na vyjádření různých pocitů, prostoru při kresbě kůry stromu.(45 minut)

4. Závěr hodiny Žáky svoláme před tabuli. Položíme výtvarné práce před sebe a ještě jednou si zopakujeme části stromu. Zhodnotíme vytvořené obrázky. (10 minut)Použitá literatura, zdroje: Oxford Wordpower Dictionary, New 3rd edition, 2006, Oxford University Press Kernerman Semi- Bilingual Dictionaries, Password Anglický výkladový slovník s českými ekvivalenty, 1991, Mladá fronta http://resources.sparkleplus.co.uk/sb378.pdf
Pracovní postup pro žáky


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:části stromu, roční období
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Motivace
What can you see? (I can see a tree.) What colour is the tree? What colour are the leaves? Is it a big tree? Is it a small tree? What season is it in the picture?

Aktivita ve skupinách
You are going to work in four groups. Here are four cards with the names of the seasons. Take one of them. Prepare several sentences about the season. Demonstrate your characterisation. The others guess your season.

You are going to work in groups of four. I have prepared cards for us. We have got two kinds of cards. There are names of the parts of a tree on the smaller cards. There are descriptions of the names on the bigger cards. Match the pairs from the cards. You can use the dictionary when you need it. OK, all of you, are you ready? Peter and Jack, read one pair. The others will examine their own work. Yes, very good. You are going to draw a tree on the paper and stick the cards with the names of parts of the tree onto it.

Samostatná práce na kresbě podzimního stromu
Today we are going to draw two trees which have got leaves. We use a no. 1 pencil and a pen with ink. We use outline and lines. Don´t forget about all the parts of the tree.

Závěr hodiny
Come here with your picture. Put the picture on the floor. We are going to repeat parts of the tree and evaluate our pictures.
Zpět