přírodopis - Zvířata mezi námi
Jméno:Martina Körberová
Škola:ZŠ Ostrava - Poruba, Porubská831
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Zvířata mezi námi
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák přiřazuje pojmy k definicím.
Žák operuje s pojmy: obratlovec, bezobratlí, savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby.
Žák správně zařazuje zvolené živočichy podle kategorií.
Jazykové cíle
Žák si osvojí a používá přírodopisnou terminologii v anglickém jazyce.
Žák stručně a srozumitelně vyjádří dvě až tři myšlenky o zvoleném zvířeti.
Žák správně vyslovuje anglické názvy živočichů.
Kompetence
Kompetence k učení: žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
Kompetence k řešení problémů: žák vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky
Kompetence komunikativní: žák rozumí různým typům textů a záznamů
Pomůcky
Myšlenková mapa v angličtině - plakát, volné záznamové archy, kartičky s názvy kategorií, slovníky, připojení na internet

Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Každy žák na cedulku napíše název živočicha, kterého si zvolí. Poté se snaží vyhledat název živočicha anglicky a připíše jej na kartičku.

2. Každý žák představí svého živočicha (řekne 2-3 krátké věty - anglicky nebo česky). Všichni mají být pozorní a navzájem se poslouchat.

3. Kontrola naslouchání, paměti žáků. Učitel klade žákům otázky typu: Kdo zvolil...? Kolik koček bylo zvoleno...? Jaké zvíře vybral(a)...?

4. Vytvoření skupin: ve skupinách žáci diskutují na téma: Kde mohou živočichové žít? (česky nebo anglicky)

5. Společné vytvoření, doplnění myšlenkové mapy, viz příloha 1. Žáci obdrží pracovní list s předem připravenou myšlenkovou mapou v angličtině a společně ve skupině doplňují české návrhy k anglickým, popřípadě dohledávají ve slovníku nebo s pomocí učitele.

6. Společná kontrola a upřenění výslovnosti. Každý z žáků připíše na svou kartičku místo výskytu zvířete.

7. Skupina obdrží obálku s připravenými pojmy, viz příloha 2. Žáci se snaží přiřadit anglický a český výraz.

8. Učitel vylepí po třídě plakáty a s žáky natrénuje správnou výslovnost pojmů a provede kontrolu porozumění.

9. Každý žák umístí svou kartičku na příslušný plakát podle definice.
Pracovní postup pro žáky


Předmět:přírodopis
Název aktivity:myšlenkova mapa, práce ve skupině, práce s textem
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Choose your animal and write its name in English.

Say 2-3 sentences about your animal. Pay attention to your pronunciation!

Who knows/remembers... How many lions are there? Who has chosen a tiger, an insect... What does ... like?...

Make groups: Discuss the following question: Where do the animals live? Write your ideas. Choose your language.

Fill in this worksheet. Complete it in Czech or English.

Check your work. Repeat after me ...

Match these English and Czech words.

Check your work. Repeat after me ...

Put your card/cards on the right poster.Zpět