dějepis - Anglie a Marie Stuartovna
Jméno:Mgr. Jarmila Kubánková
Škola:ZŠ Nový Bydžov, Klicperova ulice
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:dějepis
Název aktivity:Anglie a Marie Stuartovna
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2+
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s historickým vývojem Anglie v 16. století.
Žák uvede základní informace ze života Marie Stuartovny.
Jazykové cíle
Žák si procvičí tvorbu minulého času prostého (tvoření kladných a záporných vět, otázek);
Žák si rozšíří a aktivizuje slovní zásobu o slovíčka z daného tématického okruhu, např. go mad, behead, treason, executioer, wig.
Kompetence
Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Kompetence sociální - žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy.
Pomůcky
obrázek Marie Stuartovny, nahrávky písně Auld Lang Syne a textu Mary, Queen of Scots, mapa Evropy v 16. století, sada kartiček s textem (rozstříhaný podle odstavců) pro každou skupinu, dataprojektor
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. Žáci se postaví do kruhu dají ruce křížem a chytí se jeden druhého, za podpory dataprojektoru s hudbou a textem písně Auld Lang Syne zpívají.

2. Žáci pracují s textem o Mary, Queen of Scots; pracují ve skupinách po čtyřech; vyhledávají neznámá slova ve slovníku;

3. každá skupina obdrží sadu kartiček textu, který je rozstříhaný po odstavcích; text srovnají ve správném pořadí; text si nyní poslechnou a zkontrolují správnost;

4. Žáci zodpoví kontrolní otázky k textu.

Použitá literatura, zdroje: http://www.youtube.com/watch?v=acxnmaVTlZA - píseň Auld Lang Syne http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mary_Stuart_Queen.jpg - obrázek Marie Stuartovny Hutchinson Tom, Project 3, 1. vyd. 1987, OUP, audio kazeta, strana 1, č. 11 Hutchinson Tom, Project 3, 1. vyd. 1987, OUP, 130 stran, s. 50 - 51

Rady / tipy z praxe: Při skupinové práci s textem lze jedné skupině zadat vyhledávání neznámých slov ve slovníku, ostatní skupiny pracují s textem.Pracovní postup pro žáky


Předmět:dějepis
Název aktivity:Práce s textem
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Make a circle, cross your hands and hold your friends; sing the song Auld Land Syne.
2. Work with the article about Mary, Queen of Scots; look up the unknown words in a dictionary.
3. Put the text in the correct order.
4. Listen to the text and check your answers and ideas with other children.
5. Ask your partner questions, e.g.: "What did Mary look like? Who was her father? What happened to Riccio?"
6. Form groups of 4; each group thinks of two questions to ask the class; groups get a point for a correct answer.
7. Answer these questions and write them in your exercise book: "When did Mary live? Who was she?" Write some facts about her life.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Zpět