občanská výchova - Komunikace
Jméno:Štěpán Lachs
Škola:ZŠ Bakalovo nábřeží
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:Komunikace
Jazyk:NJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žáci porozumí pojmům komunikace, verbální komunikace a neverbální komunikace.
Jazykové cíle
Žáci se naučí slovní zásobu týkající se verbální i neverbální komunikace v německé jazyce.
Žáci nacvičují řízené rozhovory.
Žáci si připraví a předvedou vlastní rozhovor.
Kompetence
Kompetence k učení - žák vnímá osvojování slovní zásoby ve vztazích
Kompetence komunikativní - žák komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v CJ
- žák nacvičuje struktury dialogu
- žák používá mimiku, řeč těla, intonaci, důraz, melodii hlasu
Kompetence sociální a personální - žák týmově spolupracuje ve dvojicích, ve skupinách
- žák rozlišuje a respektuje role ve skupině
Kompetence pracovní - žák je schopen efektivně organizovat svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast jazyka a komunikace

Pomůcky
tabule, karty s názvoslovím, pracovní list, slovníčky
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


Metodické pokyny pro učitele – Pracovní list - Die Kommunikation/komunikace


1. Žáci se rozdělí do skupin(3-4)a vyberou si téma rozhovoru z PL 1 a připraví si ho. Cílem je umět zareagovat v běžných situacích v zahraničí jakýmkoliv způsobem (využití verbální i neverbální komunikace).

2. Žáci předvedou rozhovory a následně společně vyvodí rozdělení komunikace na slovní a mimoslovní.

3. Žáci zapíší na tabuli rozdělení komunikace na verbální a neverbální a definují je. Pomocí brainstormingu sesbírají různé pojmy ke komunikaci a ve slovníku najdou odpovídající překlad.
4. Žáci pracují dále se slovní zásobou na téma: Pocity. K německým pojmům přiřadí žáci české ekvivalenty.
5. Žáci chodí v párech k tabuli, losují si kartičku (NJ) a předvádějí vybraný pocit a ostatní hádají, o jaký pocit se jedná.
6. Žáci dostanou na PL 2 dva obrázky a situaci: "Die Party beginnt...". Žáci vytvoří jednoduchý rozhovor. Nejprve kreslí k postavám bubliny, do nichž zapisují text v NJ (Hallo!...; Grüß dich. Wo ist Peter? ...)
7. Žáci poté sehrají rozhovory ve skupináchNávrh hodnocení: hodnocení ve skupinách

Použitá literatura, zdroje: Janošková Dagmar, Ondráčková Monika,Občanská výchova 7 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,1.vydání, nakladatelství FRAUS, Plzeň 2004. 128 s. citovaná strana 14-16
Pracovní postup pro žáky


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:Komunikace
Jazyk:NJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Bildet 6 Gruppen.
2. Bereitet das Gespräch vor.
3. Welche Kommunikation unterscheiden wir? Schreibt ins Heft und dann auch an die Tafel (tschechisch - deutsch).
4. Ordnet die tschechischen Begriffe den deutschen zu.
5. Nehmt das Kärtchen und spielt das Gefühl.
6. Bildet das Gespräch zu den Bildern (Thema: Die Party beginnt...).
7. Spielt das Gespräch.

Přílohy
Soubor 1  Zpět