občanská výchova - Občanský průkaz
Jméno:Jarmila Brnická
Škola:ZŠ - Antonínská 3, 60200 Brno
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:Občanský průkaz
Jazyk:NJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žáci si zopakují pojmy nutné pro vyřízení občanského průkazu
Žáci vyplní svoje osobní údaje
Žáci vyjmenují pojmy nutné pro vyřízení občanského průkazu
Jazykové cíle
Žáci zformulují odpovídající otázky k pojmům z formuláře
Žáci odpoví na otázky v NJ ohledně vyplění formuláře

Kompetence
Kompetence k učení - žák vnímá osvojování slovní zásoby ve vztazích
Kompetence komunikativní - žák komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím jazyce ( ústní i písemnou )- žák nacvičuje strukturu formuláře
Kompetence sociální a personální -žák týmově spolupracuje ve dvojicích, ve skupinách

Pomůcky
pracovní listy, eventuálně slovník ČJ-NJ a NJ-ČJ
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


Aktivita probíhá jako opakování z minulé hodiny.(délka 15 - 20 minut)

1. Žáci přiřadí v tabulce české pojmy k německým (PL 1)a společně je zkontrolují
2. Žáci vymyslí několik otázek k pojmům z PL1
3. Žáci simulují rozhovor s úředníkem na úřadě (PL 2)
4. Žáci vyberou a zakroužkují vše, co potřebují k vyřízení občanského průkazu; případně doplní některé další


Návrh hodnocení: ohodnocení ve dvojicích při rozhovoru

Použitá literatura, zdroje: vlastní tvorba
Pracovní postup pro žáky


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:Občanský průkaz/Personalausweis
Jazyk:NJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Heute wiederholen wir, was wir in der letzten Stunde gelernt haben. Ihr bekommt nacheinender drei Arbeitsblätter. Lest bitte die Aufgaben und dann ergänzt alle drei Arbeitsblätter.
Das erste und das dritte Arbeitsblatt macht selbst. Das zweite Arbeitsblatt macht gemeinsam mit dem Nachbarn.
Aufgaben:

1.AB: 1a) Ordne bitte zu! Schreib in die Tabelle.
1b) Wie fragt man, wenn man diese Informationen braucht? Denk einige Fragen aus.
2.AB: 2) Du bist jetzt die Amtsperson und fragst nach den Personaldaten. Stell deinem Nachbarn diese Fragen!
3.AB: 3) Kreuze an! Was brauchst du alles, wenn du den Personalausweis erledigen möchtest? Wenn etwas fehlt,
ergänze es.
Přílohy
Soubor 1  Zpět