přírodopis - Podmínky života na Zemi
Jméno:Martina Ptáčková
Škola:ZŠ Bílovice
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Podmínky života na Zemi
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žáci si zopakují, co je to živá a neživá příroda.
Žáci se dozví, jaké jsou 4 základní podmínky nezbytné pro život na Zemi.
Žáci umí vysvětlit, jak dýchají rostliny a člověk, a jak kolují živiny v přírodě.
Jazykové cíle
Žáci porozumí slovní zásobě Nature, Human objects.
Žáci aktivně používají slovní zásobu Animals.
Žáci používají 3.os.jed.čísla - "S" u sloves v present simple a pravidelné množné číslo podstatných jmen.
Žáci používají základní slovesné vazby.
Kompetence
Kompetence k učení: žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí a propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí.
Pomůcky
učebnice, kartičky a dokument s odpověďmi, obrázek květiny a kartičky, PPT prezentace, interaktivní tabule
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. V učebně s interaktivní tabulí rozdělíme žáky do skupin.

2. Do každé skupiny dáme sadu kartiček. Na každé kartičce je napsán jeden výraz anglicky a z druhé strany karty také česky. Krátce zopakujeme tvoření pravidelného množného čísla podstatných jmen. Kartičky - slovní zásoba:Human objects - lidské výtvory; TV; School - škola; car - auto; Nature - příroda; Living things - živá příroda; Plants - rostliny; Animals - zvířata; Fungi - houby; Nonliving things - neživá příroda; Water - voda; Air - vzduch; Food - živiny; Heat and light from the Sun - teplo a světlo ze Slunce.
Žáci karty seřadí (GW). Obcházíme skupiny a pomáháme anglicky). Nakonec ukážeme řešení na IT , viz příloha. Upozorníme na fakt, že se teď budeme zabývat neživou přírodou.

3. Na IT pustíme flash http://www.pbs.org/wgbh/nova/methuselah/phot_flash.html a žákům ukážeme jednoduché schéma fotosyntézy. Zkoumáme (česko-anglicky) části neživé přírody, které se na obrázku vyskytují a jejich vliv na přírodu živou (GW).

4. Do skupiny dáme obrázek jakékoliv rostliny s jednou šipkou k rostlině a jednou od rostliny, viz příloha. Žáci doplňují kartičky k šipkám (GW). Šipka k rostlině - co rostlina přijímá, šipka od rostliny - co rostlina vypouští. Karty (dvojjazyčné): light - světlo; oxygen - kyslík; carbon dioxide - oxid uhličitý; water and food - voda a živiny; water vapour - vodní pára. Obrázek žáci překreslí do sešitu (I).

5. Žáci čtou text z učebnice a po každém odstavci (části) odpovídají na otázky, viz PPT prezentace. Povzbuzujeme žáky odpovídat anglicky, pokud ví (I/GW). Žáci používají slovesa: eat, drink, breathe, breathe out, die, do a jejich tvary ve 3. osobě jed. čísla.

6. Poděkujeme a pochválíme žáky.


Klíč: Odpovědipro práci s květinou: šipka k rostlině: light, water and food, carbon dioxide. šipka od rostliny: oxygen, water vapour.

Použitá literatura, zdroje: Matyášek J., Štiková V., Trna J.: Přírodověda 5 - člověk a jeho svět, Nová škola, 2004, 87 str., Podmínky života na Zemi str. 7. http://www.pbs.org/wgbh/nova/methuselah/phot_flash.html

Rady / tipy z praxe: Vhodné i pro 5. třídu.Pracovní postup pro žáky


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Podmínky života na Zemi
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Make (number) groups of (number) people.
2. Arrange the cards. Start with NATURE and HUMAN OBJECTS. Yes, that´s right. No, try again.
3. Look in the picture. What are the living things? What are the non-living things?
4. Match the cards to the arrows. Yes, that´s right. No, try again. Draw the picture in your exercise book.
5. Read the text. Stop reading. Look at the board.
Questions: What is this? What does he/it/she breathe/breathe out? How/what does it/he eat and drink?
6. Great job and see you next time.
Přílohy
Soubor 1  Zpět