dějepis - Vikingové
Jméno:Dana Buchartova
Škola:ZŠ Planá Valy
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:dějepis
Název aktivity:Vikingové
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:více vyučovacích hodinCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák definuje, kdo byli Vikingové.
Žák ukáže na mapě odkud pocházeli.
Žák vysvětlí, jak a proč cestovali.
- popíše jak žili, čím se živili, co uměli
- ukáže na mapě, které oblasti osídlili
Jazykové cíle
Žák pracuje s textem, vyhledá potřebné informace, dokončí věty.
Žák aktivizuje a doplní slovní zásobu (názvy zemí, zeměpisné názvy), vyhledá neznámá slova ve slovníku.
Žák přiřadí slova k obrázkům.
Žák aktivně používá minulý prostý čas (pravidelná i nepravidelná slovesa).
Kompetence
Kompetence k učení: žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení.
Kompetence k řešení problémů: žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Pomůcky
Obrázek na tabuli či projektor - Viking
Mapa
Slovník
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1.Práce v mateřských skupinách
- žáci jsou rozděleni do "mateřských" skupin (nejméně po5) a obdrží pracovní list (Worksheet1)
- učitel prezentuje obrázek Vikinga (žáci mají na W1), žáci hádají kdo, odkud může být
- žáci stále ve skupinách luští runy

2. Práce v pracovních skupinách (Worksheets 2,3)
- žáci jsou rozděleni do 5 pracovních skupin, práce s textem, získávají informace pro mateř. skupinu

3. Práce v mateřské skupině
- žáci doplňují získané informace do tabulky (Workshet 4)

4. Kontolní pracovní list(Worksheet5)
- vyplní každý žák sám (dvojice, skupina)


Návrh hodnocení: Neformální - skupinová práce, test na závěr může vypracovat jedinec (skupina) Hodnocení - slovní

Klíč: W1-Viking;Skandinávie;ryby,divoká zvěř,maso dom.zvířat W5-1,red:Norway,Sweden,Denmark, blue:North America, Mediterranean Sea, Britain, Ireland, Scotland, France, Russia;2,bought:silver,silk,spices,wine,jewellery,glass,pottery,sold:honey,wheat,wool,wood,iron,fur,leather,fish 3.T,F,F,T,T,F.

Použitá literatura, zdroje:
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/vikings/
http://cd7.e2bn.net/e2bn/leas/c99/schools/cd7/website/Vikings.htm
http://home.freeuk.net/elloughton13/origins.htm

Rady / tipy z praxe: 2 vyučovací hodiny (dvouhodinový blok)


Pracovní postup pro žáky


Předmět:dějepis
Název aktivity:Vikingové
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
(groupwork - worksheet 1)
1. Look at the picture and think about the man (Who is it? Where is he from?)
2. Find the word written in runes.
3. Discuss in your group what you want to know about "him".
4. Please make 5 new groups.
5. Read the text (worksheets 2 and 3) and complete the notes (write them down for your "mother" group).
6. Work in your "mother" group - fill in the chart (worksheet 4).
7. Fill in worksheet 5.
Přílohy
Soubor 1  Zpět