chemie - Equipment of a chemical lab
Jméno:Dagmar Šimková
Škola:Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:chemie
Název aktivity:Equipment of a chemical lab
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:B1
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žáci aktivizují názvosloví pomůcek při laboratorních pracech z chemie, jejich účel, rozdíly mezi nimi a jejich užití.

Jazykové cíle
Žák pojmenuje základní přeměty používané při laboratotních pracech z chemie. (slovní zásoba)
Žák vyjádří jejich účel a použití. (slovní zásoba)
Žák aktivizuje slovesný trpný rod a vazbu "to be used for -ing" (gramatika)
Kompetence
Kompetence k učení: žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
Kompetence k řešení problémů: žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení.
Kompetence komunikativní: žák rozumí různým typům textů a záznamů a obrazových materiálů.
Pomůcky
sada kartiček na slovíčkové pexeso (5x, popř. podle počtu skupin)
sada předmětů, kterých se aktivita týká: baňky, byreta, pipeta, zkumavka, nálevka, Buchnerova nálevka, kádinka, hodinkové sklíčko, kleště, Bunsenův hořák, odměrný válec, láhev
handout pro každého studenta
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. Pexeso

2. Matching vocab items and their definitions (Student´s Handout Ex 1)

3. Matching expressions and objects

4. Translation (Student´s Handout Ex 2)

5. Elimination game (Student´s Handout Ex 3)

6.Choose one item and describe itKlíč: Klíč je součástí pracovního postupu pro učitele.

Použitá literatura, zdroje: PhDr. Josef Píša, CSc: Kurz angličtiny pro studenty chemie, VŠCHT Pardubice 1989

Rady / tipy z praxe: Tato hodina byla pilotována a využite v mezinárodním projektu týkajícím se chemie. Většina aktivit se dá zpracovat pro IWB, doporučuji zejména elimination game. Závěrečný úkol se dá z časových důvodů vypustit ve prospěch ostatních aktivit.Pracovní postup pro žáky


Předmět:chemie
Název aktivity:Equipment of a chemical lab
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Let's play a simple game.
2. Match the vocabulary items and their definitions.
3. Match the expressions and objects.
4. Translate the following expressions.
5. Let's play an elimination game.
6. Choose one item and describe it, please.
Thank you, it was a very good lesson.
Přílohy
Soubor 1  Zpět