hudební výchova - Život a dílo Bedřicha Smetany
Jméno:Lucie Čechalová
Škola:Církevní gymnázium sv. Voršily
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:Život a dílo Bedřicha Smetany
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s životem a dílem Bedřicha Smetany.
Jazykové cíle
Žák si zopakuje tvoření minulého času.
Žák si přečte text o životě B. Smetany.
Žák aktivizuje novou slovní zásobu.
Kompetence
Kompetence k učení: žák vyhledává a třídí informace, žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí.
Kompetence k řešení problémů: žák vyhledá informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů.
Kompetence komunikativní: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory.
KOmpetence sociální: žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu.
Pomůcky
pracovní list, slovník, CD (Má vlast)
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Žáci si poslechnou část skladby Má vlast (Z českých luhů a hájů)- stačí pouze 1 minutu. Učitel neřekne, co pouští za skladbu. Následně žáci zkusí tuto skladbu pojmenovat podle toho, jaký z ní měli dojem. Až poté se dozví, že se jedná o dílo B. Smetany a že se dnes dozví něco o jeho životě.

2. Na pracovním listě je 5 pojmů, které se týkají B. Smetany. Studenti se pokusí uhádnout, jak s jeho životem souvisí a napíší ve dvojicích či samostatně 5 vět.
Např. číslo 11 - Žáci napíší: Smetana had 11 children.
Aniž by učitel řekl pravdu, přejde k další aktivitě, kde si pravdivé informace studenti sami vyhledají v textu.

3. Čtení textu. Žáci si samostatně přečtou text a zjistí, jak pojmy opravdu souvisí s životem B. Smetany.
Popř. vypíší novou slovní zásobu (asylum, conductor, brewer, composition, deaf apod.)

4. Diskuze ve dvojicí, čtveřicích- záleží na schopnostech žáků. (v některých případech je nutné dát nějaký čas na rozmyšlenou). Žáci se navzájem ptají na otázky z pracovního listu.

5. Hra - piškvorky. Učitel rozdělí třídu na dvě skupiny- jedná má křížky, druhá kolečka.
Učitel na tabuli napíše písmena abecedy, ke kterým jsou připraveny otázky na život a dílo B. Smetany. Žáci mají minutu na znovupřečtení (či spíše scan reading nejdůležitějších faktů)z pracovního listu. Poté si první skupina vybírá písmeno, učitel čte otázku, jejíž odpověď začíná na vybrané písmeno. Např. žáci vyberou písmeno L, učitel čte otázku Where was Smetana born? a první, který se přihlásí a odpoví správně Litomyšl, získává bod. Učitel poté písmeno zakroužkuje (o), či škrtne (x). Skupina, která získá 3 kolečka či křížky v řadě nebo šikmo, vyhrává.

6. Zhodnoceí - Brainstorming.
Učitel vyzve žáky, aby heslovitě zopakovali, co si pamatují z hodiny.Společně mohou nakreslit myšlenkovou mapu.

7. Případně vlastní hodnocení. Žáci nakreslí stupeň vítězů (složený ze 3- 1. až 3. místo) a sebe na jednom z nich. Sdělí třídě, proč- co se jim dařilo, nebo naopak nedařilo.

8. Učitel pochválí studenty za dobře odvedenou práci :).

Návrh hodnocení: Na závěr je zařazena hra, která prověří získanou znalost

Klíč: K závěrečné hře: A Noughts and Crosses game (Asylum, Brewer, Conductor, Dancing, Eleven, Ferdinandová Bettyna, Grammar school, Jihlava, Kateřina Kolářová, Litomyšl, My Country, Opera, Piano, Sweden, Violin)

Použitá literatura, zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Bedřich_Smetana

Rady / tipy z praxe: Chválit, povzbuzovat, nekritizovat úroveň angličtiny.Pracovní postup pro žáky


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:Život a dílo Bedřicha Smetany
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Listen to the music and try to think of a name for this composition. During the listening, concentrate on the character of the music.
2. There are 5 words (11, dancing, beer, Sweden, asylum- ústav pro choromyslné) on your worksheet. Make sentences using the following words (guess how are they related to the life of Bedřich Smetana).
3. Read the biography of B. Smetana and find out the correct meanings of the 5 words from exercise 1.
4. Discussion. Work in pairs (or in small groups) - ask and answer questions from your worksheet.
5. Let's play Noughts and crosses. I´ll divide you into two groups. One group has got noughts and the other group crosses. The first group chooses a letter from the alphabet on the board. e.g. Well, which type of school did Smetana study at? If you know the answer, put your hand up.
6. Brainstorm information which you have already learnt.
7. Draw the winner´s rostrum and yourself there. Tell the class why you are standing on the first, second or third place.
8. Thanks a lot for a nice lesson. You were absolutely great.Zpět