občanská výchova - Money
Jméno:Mgr. Šárka Zasadilová
Škola:ZŠ Soběslav, tř.Dr.Edvarda Beneše
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:Money
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:více vyučovacích hodinCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák pohovoří o kapesném, o hospodaření s penězi, sdělí, za co utrácí peníze nebo na co šetří.
Žák se naučí požádat o zapůjčení peněz, popř. o zvýšení kapesného.
Jazykové cíle
Žák aktivizuje slovní zásobu spojenou s tématem Money (měna, kapesné, šetření, utrácení) a aktivně ji používá.
Žák aktivně používá fráze spojené s tématem Money, vysvětlí a popíše jak nakládá s penězi.
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně.
Kompetence k řešení problémů: žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.
Kompetence pracovní: žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost.
Pomůcky
PL s textem, PL pro žáka s úkoly, kartičky se slovíčky,tabule, křída, názorné předměty - pokladnička, peněženka dáms. i pánská.Pracovní postup aktivity


První hodina
1. na tabuli nakreslit znaky pro různé měny: americký dolar, britská libra, euro, japonský yen.
Žáci určují o jakou měnu se jedná a uvedou stát (učitel zapisuje na tab.), žáci sami odvodí téma - Money
2. žáci dostanou část PL Speaking, před párovou prací doporučuji zkontrolovat porozumění otázkám, následuje pairwork (možno 2x s různými partnery)
3. článek „New lessons for British …“ a „Rap star“, věty s novou slovní zásobou zkouší žáci překládat s dopomocí učitele
4. žáci znova samostatně čtou oba texty a doplňují věty z PL Reading kontrola společná, včetně překladu vět
5. poslední část pracovního listu pro žáky – vocabulary přiřazení slov a zápis do slovníčků
6. shrnutí hodiny, zdůraznit, co od žáků očekáváme, že budou příští hodinu znát

Druhá hodina
1. učitel si připraví kartičky se slovy earn, save, spend, borrow, average,
lend, successful rozmístí je na viditelná místa ve třídě a říká definice těchto slov,
žáci se přemisťují ke slovu, které podle nich daná definice znamená, provést 3x v různém pořadí

Definitions:
- to put money in a bank (save)
- to buy things with your money (spend)
- to take money from someone else for a short time (borrow)
- to give money to someone else for a short time (lend)
- to get money for doing a task or a job (earn)
- the middle or normal (average)
- to be very good at something (successful)

2. zopakování slovní zásoby formou hry/ soutěže ( e.g. noughts/ crosses)
3. učitel si ověří, zda si žáci pamatují s čím se seznámili minulou hodinu - tvoření vět, nejprve společně, pak samostatně ve dvojicích
4. zpracovat dotazník a přečíst si vyhodnocení
5. záverečná aktivita: žáci si ve dvojicích připraví rozhovor na téma: your friend asks you to lend him/her some money
6. za dom. úkol doporučuji zadat esej v rozsahu 50-70 slov na téma Money and me or How good am I with money?


Návrh hodnocení: Hodnocení se může skládat ze čtyř částí: porozumění textu (lze využít část PL - doplňování vět),znalost slovní zásoby (doporučuji test formou překladu),dialog - mluvení a aktivní použití slovní zásoby,písemná část.

Klíč: Reading key: 1. money, 2. save, 3. spend,borrow, 4. enough, 5. already,6. earn

Použitá literatura, zdroje: Časopis Mary Glasgow: Crown Sept/Oct 2010, str.6-7,

Rady / tipy z praxe: Toto téma žáky zaujme! Doporučuji s nimi pohovořit i o tom, zda-li mají představu o výši úroků v bankách, zda-li vědí, co je to lichva apod. (OV)Pracovní postup pro žáky


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:Money
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Work with your worksheets. All the instructions you need can be found there.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Zpět