přírodopis - Fish anatomy
Jméno:Hana Durdilová
Škola:ZŠ Králův Dvůr
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Fish anatomy
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žáci umí popsat tělo ryby a znají charakteristické rysy života ryb. Dokáží rozlišit způsob života a životní podmínky ryb a lidí.
Jazykové cíle
Žák si osvojí slovní zásobu týkající se tématu (ryby).
Žák si procvičí kladení otázek v přítomném čase prostém a krátké odpovědi.
Kompetence
Kompetence k učení: žák operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní jevy
Kompetence k řešení problémů: žák vyhledá informace vhodné k řešení problémů a samostatně problémy řeší
Pomůcky
pracovní list, interaktivní tabule (není nutné)
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Seznámení se slovní zásobou - práce ve skupinách
2. Vyplnění pojmů (části těla ryby) do obrázku
3. Práce s textem (základní údaje o rybách) - doplnění chybějících slov. Společné čtení, v případě potřeby vysvětlení neznámých výrazů.
4. Typické znaky ryb v porovnání s člověkem - kladení otázek (Do they..?)
5. Osmisměrka

Použitá literatura, zdroje: http://www.enchantedlearning.com/subjects/fish/label/labelfish.shtml www.puzzlemaker.com
Pracovní postup pro žáky


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Fish anatomy
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Match the English words with the Czech meanings.
2. Label the diagram of a fish below.
3. Read the following text and complete the missing words.
4. Complete the table.
5. Find the following words.
Přílohy
Soubor 1  Zpět