matematika - fractions
Jméno:Miloslava Flášarová
Škola:ZŠ Litovel, Vítězná 1250
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:matematika
Název aktivity:fractions
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák pozná zlomek jako část celku.
Žák pojmenuje části zlomku.
Žál graficky znázorní jednoduché zlomky a přečte je.

Jazykové cíle
Žák pracuje s číslovkami základními a řadovými.
Žák pojmenuje části zlomku v angličtině: half, quarter.
Žák přečte zlomek v angličtině a sestaví jej podle diktátu.
Žák rozumí jednoduchým pokynům.
Kompetence
Kompetence k učení: žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly.
Kompetence k řešení problémů: žák vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému.
Pomůcky
tabule, karty s pojmenováním částí zlomku, pracovní listy 1-3, karty s čísly, nůžky, pastelky
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. What time is it? - opakování klíčových slov: half, quarter, viz Příloha 1. (5 minut)

2. Rozdělení celku na stejně velké části
Učitel rozdělí třídu do 3 až 4 nestejně početných skupin.
Každé skupině dá učitel jeden pracovní list, viz Příloha 2, případně skutečný koláč nebo pizzu (lze připravit hodinu předem ve cvičné kuchyni školy) a zadá úkol rozdělit pizzu na tolik stejných dílů, kolik je žáků ve skupině. Žáci zlomkem zapíší, jakou část každý z nich obdržel. (5 minut)
Učitel mezitím zapíše na tabuli libovolný zlomek a pojmenuje jeho části, viz Příloha 3.
Učitel zkontroluje práci ve skupinách např. pomocí dikuze, která skupina je na tom při dělení celku nejlépe a proč.

3. Práce se všemi skupinami:
Učitel přečte zlomek na tabuli a názvy jeho částí v angličtině. Pokud zvolíte práci se slovníky neprozrazujte anglické názvy částí zlomku.
Žáci nejprve opakují společně a poté ve skupinách.
Učitel česky vysvětlí čtení zlomků v angličtině (čitatel - číslovka základní, jmenovatel - číslovka řadová. Je-li čitatel větší než 1, číslovka řadová ve jmenovateli je v množném čísle. Např. zlomek 2/3 čteme two thirds (5 minut).
Učitel rozdá skupinám karty s čísly, do každé skupiny dvakrát, viz Příloha 4. Při této aktivitě lze žáky přerozdělit do skupin o stejném počtu. Klíč k rozdělení si zvolí učitel sám.
Žáci nastříhají karty s čísly a sestavují zlomky podle diktátu na lavici. Učitel průběžně kontroluje jejich práci. Postupně se v diktování zlomků střídají zástupci jednotlivých skupin. Na závěr může učitel vyhlásit soutěž o nejrychlejší skupinu v sestavování zlomků (10 minut).

4. Žáci si do sešitů zapíší nová slova (5 minut).

5. Žáci vypracují pracovní list, viz Příloha 5 (10 minut)

6. Žáci zhodnotí průběh hodiny a svoji práci podle cílů hodiny. Umím/ I can (5 minut)

Návrh hodnocení: Žák přečte zlomek v angličtině, zapíše jej podle diktátu a pracuje se zlomky v angličtině.

Použitá literatura, zdroje: pizza: www.bighornradio.com/Auction2008/auctionitems.html ciferník: www.dobrenapady.info/hodinky-cifernik-2-f1759.htm

Rady / tipy z praxe: kartičky lze tisknout na pevnější barevné papíryPracovní postup pro žáky


Předmět:matematika
Název aktivity:fractions
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Worksheet 1: Complete the clock hands. Check your answers with your partner.

Let´s divide into 4 groups: The first group - there are 4 children, the second one - there are 6, the third - there are 3 and the fourth - there are 2 children.
Cut the pizza according to a number of you. Each of you has got an equally large piece.Write the fraction.
Listen: three fourths. Three is a numerator, here is a fraction line, fourths - it is a denominator.
Repeat after me:...

Let´s divide into 4 groups again. Each group has 3 or 4 pupils. Cut out the flashcards with numbers. Create fractions. (dictation)
Write into your exercice book.
Complete your worksheet.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Zpět