němčina - Kinderarbeit
Jméno:Ivana Frýbová
Škola:G a SOŠPg Čáslav
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:němčina
Název aktivity:Kinderarbeit
Jazyk:NJ
Jazyková úroveň:A2+
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žáci porovnávají režim dne dětí u nás a ve světě (Česko x Brazílie – Úmluva o právech dítěte.
Žáci najdou shody a rozdíly v režimech dne dítěte z Brazílie a z Čech, zjistí důvody a vyvodí příčiny vzniku dětské práce.


Jazykové cíle
Žáci čtou text s porozuměním.
Žáci vytvoří a prezentují vlastní režim dne, porovnají ho s textem, najdou rozdíly a odůvodní je.
Žáci napíší krátkou zprávu do novin (publicistický styl).


Kompetence
kompetence k učení
kompetence komunikativní
kompetence k řešení problémů
Pomůcky
pracovní listPracovní postup aktivity


1. Žáci vytvoří asociogram (ve skupinách, společná prezentace)
2. Žáci si přečtou text( ve skupinách, ve dvojicích, ale je zde možnost i samostatně), výměna slovní zásoby v rámci dvojic či skupin
3. Žáci vyplní heslovitě pracovní list k dennímu režimu (individuelní práce)
4. Žáci prezentují svůj denní režim (ve dvojicích)
5. Žáci hledají shody a rozdíly mezi svým denním režimem a režimem dítěte z Brazílie, připraví krátkou prezentaci ( ve skupinách)
6. Žáci napíší krátkou zprávu do novin, formulují v ní možné příčiny vzniku dětské práce a jaké jsou možnosti zlepšení (jako DÚ pro jednotlivce)

Návrh hodnocení: hodnocení ve dvojicích, ve skupinách hodnocení samostatné práce - zhodnocení článku učitelem
Pracovní postup pro žáky


Předmět:němčina
Název aktivity:Kinderarbeit
Jazyk:NJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1)Was mache ich gern in der Freizeit? Was muss ich zu Hause machen (Pflichten)
žáci vytvoří ve skupinách asociogram a srovnají je v plénu (5min)

2)Im folgenden Text ist der Tagesablauf und die Situation des 12jährigen Sidnei aus Brasilien stichwortartig beschrieben. Sidnei lebt im Bundesstaat Sao Paulo und arbeitet in der Erntezeit in einer Orangenplantage. Lest den Text.
žáci si ve dvojicích přečtou text, snaží se mu porozumět za podpory učitele, poté mají možnost se dvakrát vystřídat ve skupinách a vyměnit si s ostatními žáky případnou neznámou slovní zásobu, nakonec se vrátí do své původní skupiny a ještě jednou celý text pročtou s porozuměním (15min)

3)Tragt in die rechte Spalte ein, wie euer eigener Tagesablauf aussieht.
žáci si vyplní pracovní list, kam zaznamenají, jak vypadá jejich denní režim (5min)

4)Vergleicht nachher gemeinsam eure Antworten mit denen Sidneis.
žáci ve skupinách srovnají svůj denní režim s denním režimem režimem chlapce z Brazílie - lze zde použít i jazykovou podporu: např. Ich stehe um 7 Uhr auf, aber Sidnei ... .
kontrola může proběhnout frontálně v celé třídě, ale může proběhnout i jen v rámci malých skupin (5min)

5)Wo gibt es Übereinstimmungen, wo Unterschiede? Wodurch sind diese Unterschiede bedingt? Bereitet in den Gruppen kurze Präsentation vor. Ihr könnt die Präsentation auch in der Muttersprache vorbereiten.
žáci ve skupinách připraví krátkou prezentaci s cílem prezentovat shody a rozdíly v denních režimech, a především prezentovat hlavní důvody, které vedou k těmto rozdílům.(7 min)

vlastní prezentace skupin - jedna skupina odprezentuje a ostatní skupiny pouze doplní případné nové skutečnosti (5min)

6)Welche Ursachen hat die Kinderarbeit und was kann man dagegen tun?
Formuliert bitte eine Kurzmeldung für eine Zeitung, die in 50-70 Worten das Wichtigste zusammenfasst und eure Meinung ausdrückt.
žáci dostanou zadání pro DÚ: individuelně mají formulovat krátkou zprávu do novin, kde objasní příčiny vzniku dětské práce a co lze proti tomu dělat. Jazykově si opakují publicistický styl - zpráva do novin. (3min)
Přílohy
Soubor 1  Zpět