zeměpis - The Nordic Countries
Jméno:Mgr.Hana Syrovátková
Škola:ZŠ Pardubice - Studánka
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:zeměpis
Název aktivity:The Nordic Countries
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s úvodním učivem o státech severní Evropy.
Žák aktivizuje základní charakteristiky o státech severní Evropxy, význačné rysy, zajímavosti, polohu a jejich státní vlajky.
Jazykové cíle
Žák si osvojí názvy severských zemí.
Žák aktivizuje základní slovní zásobu z oblasti geografických údajů.
Kompetence
Kompetence k učení - žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení.
Kompetence komunikativní - žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů.
Pomůcky
interaktivní tabule, popř. PC + dataprojektor + plátno; pracovní listy (každý žák obdrží 1 pracovní list), psací potřeby
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Učitel se nejprve žáků zeptá, co si pamatují o severských zemích. Nápady a komentáře zapisuje na tabuli.

2. Učitel promítne ppt prezentaci a podle zápisků ze začátku hodiny zkontroluje, co si děti pamatovaly správně.

3. Žáci pracují s pracovním listem, který vyplní.

4. Učitel provede společnou kontrolu.


Použitá literatura, zdroje: obrázový materiál převzat z těchto www stránek: www.crwflags.com, www.citiescapes.ie, www.environmentalgraffiti.com, www.scandinavianmountains.com, http://www.environment.fi/default.asp?contentid=364106&lan=EN
Pracovní postup pro žáky


Předmět:zeměpis
Název aktivity:The Nordic Countries
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Complete the map.
Colour and match the flags with the countries.
Complete the sentences.
Přílohy
Soubor 1  Zpět