dějepis - Anglie a Normané
Jméno:Danuše Hartmannová
Škola:ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:dějepis
Název aktivity:Anglie a Normané
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák na mapě ukáže a popíše osídlení Anglie kmeny Anglů, Sasů a Jutů
Žák na mapě vyznačí vpád Vikingů-Normanů.
Žák popíše vznik prvních anglosaských království, jejich přijetí křesťanství a posílení státu za Alfréda Velikého.
Žák vysvětlí podíl Normanů na vzniku jednotného státu v Anglii.
Jazykové cíle
Žák tvoří věty se slovesy v minulém čase prostém a používá je k popisu událostí.
Žák užívá vazbu lots of.
Žák porozumí nové slovní zásobě v kontextu.
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák rozumí textu s dějepisnou terminologií
Kompetence sociální a personální: žák účinně pracuje ve skupině
Kompetence k učení: žák vyhledává a třídí informace
Pomůcky
Pracovní listy pro každého žáka; Česko-anglické slovníky do skupiny; Karty na magnetickou tabuli; nástěnná mapa Evropy; karty pro označení skupin žáků
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. Vysvětlíme žákům, že podnikneme výlet do historie Anglie prostřednictvím náhledů – views – do několika století na počátku našeho letopočtu. Budou pracovat ve skupinách, které mezi sebou budou soutěžit v rychlosti a správnosti vypracování úkolů. Bodový rozsah je 4-3-2-1-0 bodů od nejlepšího po nejslabší.

2. Rozdělíme žáky do 4 skupin systémem náhodného výběru lístků s označením Angles – Saxons – Jutishes – Normans. Skupiny si vyberou místa ve třídě, každá obdrží viditelné označení a pomůcky pro každého žáka: česko-anglické slovníky a pracovní listy. Sdělíme jim, že každá skupina představuje 1 kmen – a tribe, tj. obyvatele dávné Anglie, a objasníme názvy kmenů v českém jazyce (může být i na cedulce pro označení skupiny). Připravíme tabulku pro zapisování bodů např. tabule/ magnetická tabule. (5 minut)

3. Rychlé opakování poznatků o dějinách Anglie ze 6.ročníku. Žáci pracují podle pracovního listu 1, časový limit pro vypracování jsou 2 minuty. Provedeme společnou kontrolu, přidělíme body skupinám. Ujistíme se o porozumění textu.
Příprava části nové slovní zásoby formou řešení křížovky – pracovní list 2. Žáci pracují se slovníky, časový limit jsou 3 minuty. Provedeme společnou kontrolu, např. lístky na magnetické tabuli, a společně procvičíme výslovnost nových slov. Objasníme tajenku. (10 minut)

4. Nové učivo
Pracujeme metodou výkladu spojeného s názornou vizualizací na tabuli/ magnetické tabuli.Žáci pracují podle pracovního listu 3. Výklad vedeme po jednotlivých čáastech (views) a vždy necháme žáky na závěr zpracovat příslušnou část pracovního listu. Při společné kontrole střídáme skupiny a hodnotíme přidělením bodů. Pojmy pro příklad na tabuli jsou v textu výkladu pro učitele zvýrazněny. Žáci tak mají pro samostatné vyplňování pracovních listů vizuální oporu pouze na tabuli, neboť nemají text výkladu. Výklad také odkazuje několikrát na mapu. Žáci pracují s pracovním listem 5. (20minut)

5.Procvičování nového učiva
Pracujeme metodou True-False. kdy žáci mají za úkol chybu v textu nejen najít, ale také opravit. Žáci pracují podle pracovního listu 4, časový limit na vypracování je 5 minut. Provedeme společnou kontrolu a přidělíme body skupinám.

6. Hodnocení
Zhodnotíme práci skupin a zadáme domácí úkol, který je obsažen v závěru pracovního listu 4.


Návrh hodnocení: Neformální, v průběhu celé hodiny

Klíč: Worksheet 1: 1 C, 2 A, 3 D, 4 B Worksheet 2: A CHRISTIANITY B NORMAN C VIKING D CONQUER E TRIBUTE F DANE G GERMANIC H LONGBOAT I ROME TAJENKA: CONQUEROR Worksheet 3: (1) INVASION (2) GERMANIC (3) ENGLISH (4) 7 (SEVEN) (5) 2 (two) (6) ROME (7) KINGS (8) FIGHTS (AMONG THEM) (9) DIFFERENCES (10) VIKINGS (11) NORMANS (12) DANES (13) GREAT (14) WESSEX (15) PEACE (AGREEMENT) (16) DANES (17) WESSEX (18) DANELOW (19) ATTACK (20) WILLIAM (21) 16th OCTOBER 1066 (22) CONQUEROR 1stKING OF ALL ENGLAND Worksheet 4: 1. true 2. false - Germanic people 3. false - 7 small states 4. false - 2 centres 5. false - there were lots of differences... 6. false - Normans and Danes conquered... 7. true 8. true 9. false - ...they wanted to stay there for ever. 10.false - William the Conqueror won the battle at Hastings on 16th October... Homework: Alfred coud meet the "king" Svatopluk - the ruler of Great Moravia.

Použitá literatura, zdroje: Doc.PhDr.Schulz,Jindřich,CSc.: Dějepis 7, Prodos Olomouc 1998, str. 29-31 Doc.PhDr.Hrochová, Věra,CSc.a kol.: Historie 1 Středověk, Scientia, s.r.o. Praha 1995, str. 81-83 mapka: upraveno z: PhDr. Vratislav Vaníček, doc. PhDr. Věra Hrochová, CSc.,doc. PhDr. Zdeněk Smetánka,CSc, HISTORIE I Středověk - 1.díl., str. 81, Scientia, 1995

Rady / tipy z praxe: Domnívám se, že pro doplnění názoru je možné využít obrazový materiál českých učebnic dějepisu a popisky pod nimi jednoduchým způsobem ve spolupráci se žáky přeložit - je možné zadat i jako domácí úkol, a to buď už před probíráním kapitoly, nebo až na závěr po probrání kapitoly. Pozn. editora: mapka: DanelawPracovní postup pro žáky


Předmět:dějepis
Název aktivity:Anglie a Normané
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1.Let´s make a short trip to the history of England - Great Britain. We are going to make some views to several stories.

2. We will work in 4 groups - their names will be the same as the names of 4 tribes which made the beginning of history of England. Here they are - Angles, Saxons, Jutishes, Normans. Try to translate them - start please with Normans, Angles - yes and now me: Saxons means Sasové and Jutishes means Jutové in Czech.
Have a look at the map - those tribes lived in north-west Europe - how did they get to England?
And now everybody choose a card with your name and make 4 groups. Here you have your dictionaries and worksheets.
If you like, we can make a competition- each group can get 4-3-2-1 points.

3.Take Worksheet No 1 - here we have some information from British history from our 6th class - read them and make pairs-join a letter to each number. Your time - 2 minutes.
Let´s check your answers.
Tell us, please, what you don´t understand

Take your worksheet No 2 - translate this vocabulary with your dictionaries - what name will you find in number 6? Let´s check your answers. Try to read the name and try to explain it.

4. We will continue with worksheet No 3 - listen to me and try to fill in missing words, then we will check it.

Otázky při použití mapky - Worksheet No 5 jsou zapracovány do textu výkladu učiva v části pro učitele.

5. Now we will go trough some statemens - take your worksheet No 4 - read the headline and, please do it in your groupes - your time is 5 minutes. Let´s check your answers.

Your homework: Alfred the Great came to our country for a visit. Who was the king here?Zpět