dějepis - Kolonie a důvody 1. světové války
Jméno:Milada Bártová
Škola:Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248,Čáslav
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:dějepis
Název aktivity:Kolonie a důvody 1. světové války
Jazyk:NJ
Jazyková úroveň:A2+
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Člověk a společnost, Dějepis, nižší gymnázium, kvarta: Žáci¯zdůvodní vznik zámořských koloniív a jejich postavení před 1. světovou válkou, uvedou konkrétní kolonie, největší koloniální velmoci a jejich vztahy před 1. světovou válkou.
Jazykové cíle
Žáci využijí cílového a mateřského jazyka k pojmenování států, objevitelů a k správnému užití letopočtů.
Žáci vytvoří věty v německém jazyce a v nich odůvodní vznik kolonií a začátek 1.světové války.
Kompetence
kompetence k učení
kompetence komunikativní
Pomůcky
historická mapa zámořských objevů, obrázky typické pro Velkou Británii, Francii a Německo, dataprojektor - PC,
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1.Žáci najdou na historické mapě cesty prvních objevitelů a zapíší objevitele, název země a rok.
2.Žáci vytvoří věty podle vzoru.
3.Žáci ve dvojicích přiřazují obrázky k jednotlivým státům a určují, které země obrázky znázorňují.
4.Žáci vysvětlí, které obrázky tyto státy spojují.
5.Žáci si ve skupinách promyslí a zaznamenají, proč vznikaly kolonie a jakou roli sehrály při vzniku 1.světové války.
Návrh hodnocení: Hodnocení od žáků - sebereflexe (jak se mi pracovalo, jaká byla moje aktivita), hodnocení od skupin, která skupina nejlépe zformulovala a vysvětlila své důvody (číslo 5.)

Použitá literatura, zdroje: Dějepis Novověk,SPN Praha 2OO2, Dějepis Nejnovější dějiny, SPN Praha 2OO2,viz. uvedený soubor.
Pracovní postup pro žáky


Předmět:dějepis
Název aktivity:Kolonie a důvody 1. světové války
Jazyk:NJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Auf der historischen Landkarte finde die Wege der ersten Erfinder und schreib die Länder auf, wohin die Erfinder gekommen sind und in welchem Jahr.(Land, Erfinder, Jahr)
2. Bilde die Sätze nach dem Beispiel.
3. Welche Länder stellen die Bilder dar?
4. Was verbindet diese Länder nach den Bildern?
5. Warum sind die Kolonien entstanden? Bildet in den Gruppen eure Hypothesen und begründet sie.
Přílohy
Soubor 1  Zpět