matematika - Geometrical shapes
Jméno:Mgr. Jana Horáková
Škola:ZŠ Brno, Antonínská 3
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:matematika
Název aktivity:Geometrical shapes
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák pojmenuje základní geometrické útvary a jejich vlastnosti
Jazykové cíle
Žák pojmenuje 5 geometrických útvarů a umí je jednoduše popsat, alespoň pomocí počtu stran.
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu
Kompetence k řešení problémů: žák vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky
Pomůcky
geometrické útvary vystřižené z barevných papírů, magnetky, pracovní listy
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Pomocí geometrických útvarů vystřižených z barevných papírů a připevněných na magnetickou tabuli, si žáci zopakují geometrické útvary. Učitel zjišťuje, které názvy žáci znají anglicky.

2. Učitel rozdá pracovní listy a anglicky vysvětlení zadání, dále žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích.

3. Společná kontrola pomocí útvarů na magnetické tabuli a zopakováním vlastností geometrických útvarů.

Použitá literatura, zdroje: vlastní výroba
Pracovní postup pro žáky


Předmět:matematika
Název aktivity:Geometrical shapes
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
What geometrical shapes do you know? What is this geometrical shape called?

How many sides does ... have? How many angles does ... have?

Look at the pictures and match names of geometrical shapes to them.

You have to read each sentence, recognize the shape and write its name.

One of the shapes is not described. Which one of them is it? Describe this geometrical shape!Zpět